Siamcafe.net ºÍÃì´´ÒǹìâËÅ´ÃÇÁâ»Ãá¡ÃÁ,à¡ÁÊì,Í×è¹æ
Pages: 1
Hotspot Shield 2.76 - â»Ãá¡ÃÁÃÑ¡ÉÒ¤ÇÒÁ»ÅÍ´ÀÑ¢³ÐãªéÍÔ¹àµÍÃìà¹çµ »éͧ¡Ñ¹¡ÒÃâ´¹Hack¢éÍÁÙÅ By: playnewstop Date: ѹҤ 08, 2012, 12:53:31 AM
Hotspot Shield Elite 2.76|5.15 MbHotspot Shield creates a virtual private network (VPN) between your laptop and the wireless router. This impenetrable tunnel prevents snoopers and hackers from viewing your email, instant messages, credit card information or anything else you send over a wireless network. Which means you remain anonymous and protect your privacy. Sure, public Wi-Fi hotspots are great. After all, what would life be without checking your email each morning at your favorite café? But while you’re enjoying your latte and a bagel, some hacker might be accessing your passwords, credit card numbers, sensitive company data and much more. And standard antivirus software won’t protect you. That’s why AnchorFree is pleased to offer Hotspot Shield. This free security software keeps your Internet connection secure at public hotspots, home or work. Hotspot Shield security software is free to download, employs the latest VPN technology, and is easy to install and use.

Ensure you are private, secure, and anonymous online!
• Secure your web session, data, online shopping, and personal information online with HTTPS encryption.
• Protect yourself from identity theft online.
• Hide your IP address for your privacy online.
• Access all content privately without censorship; bypass firewalls.
• Protect yourself from snoopers at Wi-Fi hotspots, hotels, airports, corporate offices.
• Works on wireless and wired connections alike. Provides Unlimited Bandwidth.
• Works on the PC and the MAC, including new operating systems (Windows 7 and Snow Leopard)


• By WyVernOrm
• By AngryNod.Com

Downlaod FilesIn
Hotspot Shield Elite 2.76

Downlaod Mediafire
Hotspot Shield Elite 2.76

Downlaod One2Up
Hotspot Shield Elite 2.76

»Å.â»Ã´àÃÕ§ä¿ÅìµÒÁ·Õè¼ÁÍѾ¹Ð¤ÃѺ
»Å.ä¿Åì¹ÕéÁÕÍÒÂØ 150 ÇѹËÅѧ¨Ò¡¡ÒôÒǹìâËÅ´¤ÃÑé§ÊØ´·éÒ Smiley
»Å.àÍÒä»á¨¡·ÕèÍ×è¹ãËéà¤Ã´Ôµ¤¹ÍѾ´éǹФÃêÒº äÁèä´éäÃËÃÍ¡ä´é¡ÓÅѧã¨à·èÒ¹Ñé¹ áÅÐÍÂèÒà»ÅÕè¹ÅÔ駤ÃèÍÁ ËÒ¡¾ºà¨Íźä¿Åì·Ñ¹·Õ

ÇÔ¸ÕâËÅ´ One2Up
ËÅѧ¨Ò¡âËÅ´ä¿Åì·ÕèÁÕ PartàÊÃç¨ ãËé·Ó¡ÒÃà»ÅÕ蹪×èÍä¿Åì àªè¹ Win8.part1.rar,Win8.part2.rar  äÅè仨¹¤Ãº¨Ó¹Ç¹ä¿Åì äÁè§Ñ鹨зӡÒÃᵡä¿ÅìäÁèä´é¹Ð¨êÐ ^ ^

Network by siamcafe.net | Memory server MemoryToday.com |Tuned by  | Special thanks Tdelphi  

copyright©2001 siamcafe.net allrights reserve