Siamcafe.net ºÍÃì´´ÒǹìâËÅ´ÃÇÁâ»Ãá¡ÃÁ,à¡ÁÊì,Í×è¹æ
Pages: 1
HDDlife Professional 4.0.189 - à¾×èÍ¡ÒÃãªé§Ò¹¤ÍÁ·Õè´Õ¢Öé¹ ¤ÇõÃǨÊͺ¡Ò÷ӧҹ HDD ´éǹРBy: playnewstop Date: ѹҤ 08, 2012, 01:19:38 AM
HDDlife Professional 4.0.189 Multilanguage | 10.5 MB

http://www.upthai.net/pictures/8d42d05cbd92f64c86b64a689461748e.jpg[/img]HDDlife PRO monitors hard drive health and performance. It has been developed with the peculiarities of portable computers taken into account. Unique technologies make data information on the state of the hard drive highly precise and available at any moment.

The JustNow instant measurement technology reflects the state of the hard drive as a percentage of a new drive. You can see this value right after you start the program.

Another unique technology called AnywhereView makes drive performance indicators available from dialog boxes of any software application. These technologies provide clear and available information about the performance of the hard drive.

When HDDlife controls the work of the hard drive, it informs you about hard drive overheating or a decrease in its performance. It regularly measures the temperature and performance of the hard drive at the specified intervals. The state of the drive is displayed in the tray as a percentage of health and performance together with its temperature.

The results of each check are displayed as a brief notification. Data about available disk space is also displayed there. Additional data about the drive, such as its total working time and structure, is available in the program window. Moreover, you can rely on this software to constantly be notified about the state of your hard drive.

Besides displaying the current state of the drive, the program also gives recommendations on how to improve its work, when to back up data and prepare a replacement. In critical cases, it allows the user to automatically switch the system to the standby mode or to the power saving mode. It protects the system when it runs in the autonomous mode.

When you control the system remotely, HDDlife can send messages with the results of the last check via the network or by e-mail. It will run in the background mode, regularly check the state of the hard drive and send reports to a remote computer.

Here are some key features of "HDDlife":
· Monitoring hard disk health using the S.M.A.R.T. (SMART) technology.
· Constant background monitoring of the of hard disk state taking into account the power scheme.
· Displaying the hard disk temperature.
· Providing information about free space on the disk.
· Providing information about hard disk performance.


• By WyVernOrm
• By AngryNod.Com

Downlaod FilesIn
HDDlife Professional 4.0.189

Downlaod Mediafire
HDDlife Professional 4.0.189

Downlaod One2Up
HDDlife Professional 4.0.189

»Å.â»Ã´àÃÕ§ä¿ÅìµÒÁ·Õè¼ÁÍѾ¹Ð¤ÃѺ
»Å.ä¿Åì¹ÕéÁÕÍÒÂØ 150 ÇѹËÅѧ¨Ò¡¡ÒôÒǹìâËÅ´¤ÃÑé§ÊØ´·éÒ Smiley
»Å.àÍÒä»á¨¡·ÕèÍ×è¹ãËéà¤Ã´Ôµ¤¹ÍѾ´éǹФÃêÒº äÁèä´éäÃËÃÍ¡ä´é¡ÓÅѧã¨à·èÒ¹Ñé¹ áÅÐÍÂèÒà»ÅÕè¹ÅÔ駤ÃèÍÁ ËÒ¡¾ºà¨Íźä¿Åì·Ñ¹·Õ

ÇÔ¸ÕâËÅ´ One2Up
ËÅѧ¨Ò¡âËÅ´ä¿Åì·ÕèÁÕ PartàÊÃç¨ ãËé·Ó¡ÒÃà»ÅÕ蹪×èÍä¿Åì àªè¹ Win8.part1.rar,Win8.part2.rar  äÅè仨¹¤Ãº¨Ó¹Ç¹ä¿Åì äÁè§Ñ鹨зӡÒÃᵡä¿ÅìäÁèä´é¹Ð¨êÐ ^ ^

Network by siamcafe.net | Memory server MemoryToday.com |Tuned by  | Special thanks Tdelphi  

copyright©2001 siamcafe.net allrights reserve