Siamcafe.net ºÍÃì´´ÒǹìâËÅ´ÃÇÁâ»Ãá¡ÃÁ,à¡ÁÊì,Í×è¹æ
Pages: 1
Advanced SystemCare Pro with Antivirus 2013 5.6.4.273 - ´ÙáŤÍÁãËé·Ó§Ò¹Å×è¹¢Öé¹ä»ÍÕ¡ÃдѺ By: playnewstop Date: ѹҤ 08, 2012, 02:13:17 AM
Advanced SystemCare Pro with Antivirus 2013 5.6.4.273 Multilingual | 86.61 MB
Advanced SystemCare with Antivirus 2013 - Effective protection against viruses, spyware and malware using two engines (Bitdefender and IObit), as well as a comprehensive optimization of your computer and Windows.


Advanced SystemCare with Antivirus 2013 includes effective anti-virus capabilities, and integrated tools to optimize system Windows.
The program provides real-time protection against viruses, spyware, and phishing attacks, as well as powerful features Advanced SystemCare to clean the system and optimize the computer.
The solution provides continuous automated protection for "all-in-one" of all kinds of security threats, disruption, automatically maintains maximum computer performance automatically, without slowing down your operating system Windows.

Advanced SystemCare with Antivirus 2013 uses the concept of "in-one-click" for protection, remediation and restoration, clean and optimize your computer. It is a powerful, award-winning collection of tools to fix complex errors, bring order to the system, optimize your Internet connection and download speeds, security of personal data. Protect and speed up your computer now available in one solution with Advanced SystemCare Bitdefender Antivirus
Main features of Advanced SystemCare with Antivirus 2013
• Protection on the basis of double engine: The award-winning anti-virus and anti-spyware engine Bitdefender engine IObit;
• Protection from exposure to viruses and malicious threats while accelerating the computer;
• Scans and detects new threats;
• The ability to quickly scan provides reliable protection against viruses, spyware, and other threats.
• Proactive protection in real time, detects and blocks all types of malicious behavior;
• Rapid virus database update ensures a high level of detection and saves time protection;
• Scans and removes spyware and adware with the latest definitions;
• Prevents infection from spyware, rootkits, and malicious web sites;
• Delete the history of all activities on your computer;
• Scan and fix invalid and invalid entries in the registry;
• Detect and remove invalid startup items;
• Find and clean up unused garbage in Windows
• Correction of system configuration, eliminating "bottlenecks" of the system and to prevent failures;
• Configure Windows to improve system performance and Internet soedneniya, revealing the power of your computer running Windows;
• Analysis and Detailed information about the hardware and system Windows.


Developer: IObit
License: key for 1 year (up to 02/06/2013)
Version: 5.6.4.273
Windows: 8/7 / Vista / XP 32 | 64-bit
Language: English / Russian
Size: 85 MB


• By WyVernOrm
• By AngryNod.Com

Downlaod FilesIn
Advanced SystemCare Pro with Antivirus 2013 5.6.4.273

Downlaod Mediafire
Advanced SystemCare Pro with Antivirus 2013 5.6.4.273

Downlaod One2Up
Advanced SystemCare Pro with Antivirus 2013 5.6.4.273

»Å.â»Ã´àÃÕ§ä¿ÅìµÒÁ·Õè¼ÁÍѾ¹Ð¤ÃѺ
»Å.ä¿Åì¹ÕéÁÕÍÒÂØ 150 ÇѹËÅѧ¨Ò¡¡ÒôÒǹìâËÅ´¤ÃÑé§ÊØ´·éÒ Smiley
»Å.àÍÒä»á¨¡·ÕèÍ×è¹ãËéà¤Ã´Ôµ¤¹ÍѾ´éǹФÃêÒº äÁèä´éäÃËÃÍ¡ä´é¡ÓÅѧã¨à·èÒ¹Ñé¹ áÅÐÍÂèÒà»ÅÕè¹ÅÔ駤ÃèÍÁ ËÒ¡¾ºà¨Íźä¿Åì·Ñ¹·Õ

ÇÔ¸ÕâËÅ´ One2Up
ËÅѧ¨Ò¡âËÅ´ä¿Åì·ÕèÁÕ PartàÊÃç¨ ãËé·Ó¡ÒÃà»ÅÕ蹪×èÍä¿Åì àªè¹ Win8.part1.rar,Win8.part2.rar  äÅè仨¹¤Ãº¨Ó¹Ç¹ä¿Åì äÁè§Ñ鹨зӡÒÃᵡä¿ÅìäÁèä´é¹Ð¨êÐ ^ ^

Network by siamcafe.net | Memory server MemoryToday.com |Tuned by  | Special thanks Tdelphi  

copyright©2001 siamcafe.net allrights reserve