Siamcafe.net ºÍÃì´´ÒǹìâËÅ´ÃÇÁâ»Ãá¡ÃÁ,à¡ÁÊì,Í×è¹æ
Pages: 1
Opera 12.10 Build 1652 Final - ·èͧàÇ纴éÇ Opera äÇ àÃçÇ à˹×ͪÑé¹ By: playnewstop Date: ѹҤ 09, 2012, 12:38:53 AM
ÍOpera 12.10 Build 1652 Final Opera 12 Web browser is most full-featured Internet power tool on the market, includes tabbed browsing, pop-up blocking, integrated searches and advanced functions like Opera’s groundbreaking E-mail program, RSS Newsfeeds and IRC chat. Opera lets you surf the Internet in a safer, faster, and easier way.You can customize the look and content of your browser with a few clicks of the mouse. Opera offers several new features for functionality, security, usability, customization, searching, saving, taking shortcuts and accessing Web content. Whether you’re going to work, working from home, developing Web sites, or just looking for a quick, solid browser that can help you quickly access the Internet, Opera delivers a superior Web experience for every aspect of your online life, with lots of tech tools for power users. Low requirements to resources of system. MDI the interface. You can open without special expenses of memory any quantity of windows inside one working window, having chosen thus a tabulared or cascade mode.


• By WyVernOrm
• By AngryNod.Com

Downlaod FilesIn
Opera 12.10 Build 1652 Final

Downlaod Mediafire
Opera 12.10 Build 1652 Final

Downlaod One2Up
Opera 12.10 Build 1652 Final

»Å.â»Ã´àÃÕ§ä¿ÅìµÒÁ·Õè¼ÁÍѾ¹Ð¤ÃѺ
»Å.ä¿Åì¹ÕéÁÕÍÒÂØ 150 ÇѹËÅѧ¨Ò¡¡ÒôÒǹìâËÅ´¤ÃÑé§ÊØ´·éÒ Smiley
»Å.àÍÒä»á¨¡·ÕèÍ×è¹ãËéà¤Ã´Ôµ¤¹ÍѾ´éǹФÃêÒº äÁèä´éäÃËÃÍ¡ä´é¡ÓÅѧã¨à·èÒ¹Ñé¹ áÅÐÍÂèÒà»ÅÕè¹ÅÔ駤ÃèÍÁ ËÒ¡¾ºà¨Íźä¿Åì·Ñ¹·Õ

ÇÔ¸ÕâËÅ´ One2Up
ËÅѧ¨Ò¡âËÅ´ä¿Åì·ÕèÁÕ PartàÊÃç¨ ãËé·Ó¡ÒÃà»ÅÕ蹪×èÍä¿Åì àªè¹ Win8.part1.rar,Win8.part2.rar  äÅè仨¹¤Ãº¨Ó¹Ç¹ä¿Åì äÁè§Ñ鹨зӡÒÃᵡä¿ÅìäÁèä´é¹Ð¨êÐ ^ ^

Network by siamcafe.net | Memory server MemoryToday.com |Tuned by  | Special thanks Tdelphi  

copyright©2001 siamcafe.net allrights reserve