Siamcafe.net ºÍÃì´´ÒǹìâËÅ´ÃÇÁâ»Ãá¡ÃÁ,à¡ÁÊì,Í×è¹æ
Pages: 1
TuneUp Utilities 2013 13.0.2020.115 - â»Ãá¡ÃÁ´ÙáÅ»ÃÐÊÔ·¸ÔÀÒ¾¤ÍÁ·Õè´Õ·ÕèÊØ´ By: playnewstop Date: ѹҤ 09, 2012, 02:33:03 AM
TuneUp Utilities 2013 13.0.2020.115Download completely free TuneUp Utilities 2013 13.0.2020.115 Final Multilingual full version. TuneUp Utilities is a complete suite of tools designed to enable you to effectively optimize your system performance. With a world innovation for top speed, and increased performance for Windows, games and programs! Clean your hard drive and registry safely. And solve many PC problems by yourself – with over 30 tools.

New TuneUp Programs-on-Demand Technology deactivates programs to give you that “Windows like it was on the very first day” feeling. So you drastically reduce program load on your PC and prevent performance loss: even after numerous program installations. If a program that was turned off is started by the user anyway, it’s immediately available again as needed.

Turbo Mode, 10x more powerful than ever, will bring your PC to top speed for work, surfing and games. With a click, it shuts down over 70 factors running in the background that slow your PC down, like background programs, services or scheduled maintenance operations in Windows and third-party vendor software that are rarely required or not required at all.

Use the new Rating function if you’re unsure about whether to deactivate or uninstall a program. The experiences of countless “TuneUp Utilities” users will provide a meaningful basis for deciding, and your decisions will automatically flow into other features like TuneUp StartUp Manager, TuneUp Uninstall Manager and TuneUp Program Deactivator.

Plus: the new Tuning Status shows you at a glance how well you’ve optimized your PC with TuneUp Utilities. But with all these innovations, don’t forget the TuneUp Utilities perennial favorites: 1-Click Maintenance and Automatic Maintenance for all-around maintenance of your PC, reliable hard drive defragmentation for additional performance, TuneUp Registry Cleaner for intensive Windows registry cleaning, Live Optimization to bring your active programs and games up to top speed, freeing up disk space by uncovering and disposing of data trash annd additional effective features that all make sure your PC remains at its best!

Key features of TuneUp Utilities :

TuneUp Start page:
· Intuitive Layout, Easy to Use
· Provides quick and easy access to the most critical optimization functions
· A single yet comprehensive appraisal of your PC’s current performance and overall system health

TuneUp Speed Optimizer:
· Intelligent, Powerful Utility for any User Skill Level
· Easy optimization in just a few clicks
· Identifies unused programs and resource-draining functions
· Recommends tools for optimal PC performance

TuneUp 1-Click Maintenance:
· Automatic, Fast Optimization
· Enables one-click maintenance of the most important functions of your PC
· Cleans the Windows registry
· Deletes temporary files and folders
· Increases the system performance through integrated defragmentation
· Streamlines your desktop and simplifies folder shortcuts with one click

TuneUp Drive Defrag:
· Intelligent defragmentation with new progress display

TuneUp System Control:
· Supports Opera

TuneUp Uninstall Manager:
· Intuitive uninstall options

TuneUp Startup Manager:
· Increases the speed at the start-up of your PC

TuneUp Registry Cleaner:
· More powerful tool with in-depth view of your PC registry


• By WyVernOrm
• By AngryNod.Com

Downlaod FilesIn
TuneUp Utilities 2013 13.0.2020.115

Downlaod Mediafire
TuneUp Utilities 2013 13.0.2020.115

Downlaod One2Up
TuneUp Utilities 2013 13.0.2020.115

»Å.â»Ã´àÃÕ§ä¿ÅìµÒÁ·Õè¼ÁÍѾ¹Ð¤ÃѺ
»Å.ä¿Åì¹ÕéÁÕÍÒÂØ 150 ÇѹËÅѧ¨Ò¡¡ÒôÒǹìâËÅ´¤ÃÑé§ÊØ´·éÒ Smiley
»Å.àÍÒä»á¨¡·ÕèÍ×è¹ãËéà¤Ã´Ôµ¤¹ÍѾ´éǹФÃêÒº äÁèä´éäÃËÃÍ¡ä´é¡ÓÅѧã¨à·èÒ¹Ñé¹ áÅÐÍÂèÒà»ÅÕè¹ÅÔ駤ÃèÍÁ ËÒ¡¾ºà¨Íźä¿Åì·Ñ¹·Õ

ÇÔ¸ÕâËÅ´ One2Up
ËÅѧ¨Ò¡âËÅ´ä¿Åì·ÕèÁÕ PartàÊÃç¨ ãËé·Ó¡ÒÃà»ÅÕ蹪×èÍä¿Åì àªè¹ Win8.part1.rar,Win8.part2.rar  äÅè仨¹¤Ãº¨Ó¹Ç¹ä¿Åì äÁè§Ñ鹨зӡÒÃᵡä¿ÅìäÁèä´é¹Ð¨êÐ ^ ^
Re: TuneUp Utilities 2013 13.0.2020.115 - â»Ãá¡ÃÁ´ÙáÅ»ÃÐÊÔ·¸ÔÀÒ¾¤ÍÁ·Õè´Õ·ÕèÊØ´ By: cocore Date: ѹҤ 10, 2012, 08:49:38 PM
 039  ¢Íº¤Ø³¤ÃѺ
Re: TuneUp Utilities 2013 13.0.2020.115 - â»Ãá¡ÃÁ´ÙáÅ»ÃÐÊÔ·¸ÔÀÒ¾¤ÍÁ·Õè´Õ·ÕèÊØ´ By: cocore Date: ѹҤ 14, 2012, 02:48:19 PM
´Ñ¹æ¤ÃѺ

Network by siamcafe.net | Memory server MemoryToday.com |Tuned by  | Special thanks Tdelphi  

copyright©2001 siamcafe.net allrights reserve