Siamcafe.net ´ÒǹìâËÅ´ News Program Update
Pages: 1
[â»Ãá¡ÃÁÊÓËÃѺ¤¹¢Õéà¡Õ¨¾ÔÁ¾ì]Ê᡹ÊÓà¹ÒàÍ¡ÊÒÃ˹ѧÊ×Íà»ç¹µÑÇÍÑ¡ÉÃ[à¨ë§¤ÃѺ] By: K_on Date: Ҿѹ 06, 2013, 02:02:57 AM
ÃÒÂÅÐàÍÕ´
â»Ãá¡ÃÁ¹Õé à»ç¹â»Ãá¡ÃÁ·Õè á»Å§ÀÒ¾à»ç¹µÑÇÍÑ¡ÉùÑè¹àͧ¤ÃѺ â´Ââ»Ãá¡ÃÁ¹Õé ¨ÐÃͧÃѺ¡ÒÃãªé§Ò¹·Ñé§áºº ÀÒÉÒä·Â áÅÐ ÀÒÉÒÍѧ¡ÄÉ ´éǤÃѺ
â´Ââ»Ãá¡ÃÁ¹ÕéàËÁÒÐÊÓËÃѺ Document Management (¡ÒèѴ¡ÒÃàÍ¡ÊÒÃ), Å͡˹ѧÊ×Í·ÓÃÒ§ҹËÃ×Í Presentation, â»Ãá¡ÃÁ ªèǾÔÁ¾ì´Õ´ ¤ÃѺ¼Á
ÅÔ駴ÒǹìâËÅ´
http://adf.ly/IP8lb
ÇÔ¸Õ¡ÒÃãªé§Ò¹ â»Ãá¡ÃÁ¹Õé
1. ˹éÒŧ·ÐàºÕ¹ãËé¡´ Cancel à¾×èÍà¢éÒÊÙè Mode DEMO

2. â»Ãá¡ÃÁ DEMO ¨ÐÁÕÅÒ¹éÓá·¹·ÕèµÑÇ˹ѧÊ×Íà»ç¹ÃÐÂÐæ

3. ÁÕµÑÇÍÂèÒ§ÀÒ¾ã¹â»Ãá¡ÃÁ

4. Scan ÀÒ¾·Õè¤ÇÒÁÅÐàÍÕ´ 300 DPI à·èÒ¹Ñé¹

5. ÃͧÃѺÀҾẺ .BMP à·èÒ¹Ñé¹

6. Open ÀÒ¾à¾×èÍá»Å§à»ç¹µÑÇÍÑ¡ÉÃ

7. ÊÒÁÒöá¡é䢵ÑÇ˹ѧÊ×Íã¹â»Ãá¡ÃÁä´é

8. ÊÒÁÒö Copy µÑÇÍÑ¡ÉÃà¾×èÍ Paste ã¹ MS-Word ËÃ×Í Power Point ä´é áµè Keyboard µéͧÍÂÙèã¹ Mode ¾ÔÁ¾ìÀÒÉÒä·ÂNetwork by siamcafe.net | Memory server MemoryToday.com |Tuned by  | Special thanks Tdelphi  

copyright©2001 siamcafe.net allrights reserve