Siamcafe.net ºÍÃì´´ÒǹìâËÅ´ÃÇÁâ»Ãá¡ÃÁ,à¡ÁÊì,Í×è¹æ
Pages: 1
Camfrog Video Chat [v6.4.257][ãËÁè] â»Ãá¡ÃÁ᪷¼èÒ¹¡Åéͧ ¼èÒ¹äÁ¤ìª×èʹѧ ... By: softhot997 Date: չҤ 09, 2013, 10:22:41 AM
Camfrog Video Chat 6.4.257  â»Ãá¡ÃÁ᪷ ¾Ù´¤Ø¼èÒ¹¡Åéͧ ¼èÒ¹äÁ¤ìÍѹª×èÍ ÊÒÁÒöàÅ×Í¡´Ù àÅ×Í¡¤Ø¡Ѻà¾×è͹¤¹Í×è¹æ ä´é·ÑèÇâÅ¡ËÃ×ͨÐãªé㹡ÒäØ¡ѹà»ç¹¡ÅØèÁ¡çÊдǡ
´ÒǹìâËÅ´ Camfrog Video Chat 6.4.257

Camfrog Video Chat 6.4.257 â»Ãá¡ÃÁ᪷ ¾Ù´¤Ø¼èÒ¹¡Åéͧ ¼èÒ¹äÁ¤ìÍѹª×èʹѧâ´Â¤Ø³ÊÒÁÒöàÅ×Í¡´Ù àÅ×Í¡¤Ø¡Ѻà¾×è͹¤¹Í×è¹æ ä´é·ÑèÇâÅ¡ËÃ×ͨФØ¡ѺẺÊèǹµÑÇ¡çÊÒÁÒö·Óä´é ËÃ×ͨÐãªé㹡ÒäØ¡ѹà»ç¹¡ÅØèÁ¡çÊдǡ  㹻Ѩ¨ØºÑ¹¡çä´éÁÕ¡ÒûÃÐÂØ¡µìãªéâ»Ãá¡ÃÁÊÓËÃѺ¡ÒÃà»Ô´à¾Å§â´ÂàËÅèÒ´Õà¨ÊÁѤÃËÃ×Í¡ÅØèÁ¤¹·ÕèÁÕ¤ÇÒÁʹã¨àËÁ×͹ æ ¡Ñ¹ ¹ÑºÇèÒà»ç¹â»Ãá¡ÃÁ᪷·Õè¹èÒʹã¨äÁè¹éÍÂàÅ·Õà´ÕÂÇÇѹ¹ÕéÍÍ¡ÃØè¹ãËÁèáÅéǤÃѺ¡Ñº Camfrog Video Chat 6.4.257


Camfrog Video Chat allows you to join real streaming video chat rooms where you can hear, see, and chat with many people at a time. It is videoconferencing software works behind most firewalls and routers. Camfrog Video Chat allows multi-user videoconferencing where you can join a room with up to 1000 users and just click a user name to begin seeing someone. Press the ‘talk’ button to talk to the entire room with audio. The video chat rooms are hosted by broadband users who are running the Camfrog Video Chat Room Server software so any user can set up their own multi-user video conference for other users to join.
What’s new in this version: Version 6.4.257 includes bug fixes and stability enhancements.


Camfrog Video Chat 6.4.257
Camfrog Video Chat 6.4.257 â»Ãá¡ÃÁ᪷ ¾Ù´¤Ø¼èÒ¹¡Åéͧ ¼èÒ¹äÁ¤ìª×èʹѧ !!
 
...

Network by siamcafe.net | Memory server MemoryToday.com |Tuned by  | Special thanks Tdelphi  

copyright©2001 siamcafe.net allrights reserve