Siamcafe.net ºÍÃì´´ÒǹìâËÅ´ÃÇÁâ»Ãá¡ÃÁ,à¡ÁÊì,Í×è¹æ
Pages: 1
KMPlayer v3.5.0.77 â»Ãá¡ÃÁ´Ù˹ѧẺªÑ´æ ·Ñé§àÊÕ§ ·Ñé§áʧ ¤ÁªÑ´¡ÇèÒ !! [àÁ¹Ùä·Â] By: softhot997 Date: չҤ 13, 2013, 08:24:36 AM
KMPlayer 3.5.0.77 â»Ãá¡ÃÁ´Ù˹ѧẺªÑ´æ Ẻà¹é¹æ ·Ñé§àÊÕ§ ·Ñé§áʧ ªèÇÂãËé¡ÒôÙ˹ѧ¼èÒ¹ PC ¢Í§¤Ø³¾ÔàÈÉ¡ÇèÒã¤Ã ÃͧÃѺÀÒÉÒä·Â·Ñé§ËÁ´...
KMPlayer 3.5.0.77
´ÒǹìâËÅ´ KMPlayer 3.5.0.77 KMPlayer 3.5.0.77

´ÒǹìâËÅ´ KMPlayer 3.5.0.77 : â»Ãá¡ÃÁ´Ù˹ѧªÑé¹ÂÍ´·ÕèÃͧÃѺ AC3, DTS, MPEG1, 2, AAC, WMA 7, 8, OGG ¾ÃéÍÁ·Ñé§ãËé¡ÒÃʹѺʹعµÑÇá»Å§ÊÑ­­Ò³¨Ò¡ ffdshow áÅÐʹѺʹع MPEG1 / 2 ´éÇ KMPlayer à»ç¹â»Ãá¡ÃÁ´Ù˹ѧ·ÕèÊÒÁÒö´Ö§¤Ø³ÀÒ¾¢Í§ä¿Åì¹Ñé¹æ ÍÍ¡ÁÒÍÂèÒ§àµçÁ·Õèà¾ÃÒÐÊÒÁÒö»ÃѺ¤ÇÒÁªÑ´ ¤ÇÒÁ¤Á¢Í§ÀÒ¾ãËé¹èÒ´ÙÁÒ¡¢Öé¹ ÍÕ¡·Ñé§Âѧà»ç¹â»Ãá¡ÃÁ¿ÃÕæ ÍÕ¡´éÇ á¶Áá¶Áâ»Ãá¡ÃÁ¹ÕéÂѧÍ͡ẺãËéÊǧÒÁ¹èÒãªéàÅ·Õà´ÕÂÇ áµè¢éÍ´éͤ×ͤسÀÒ¾·ÕèÊÙ§¢Ö鹢ͧÀÒ¾¹Ñé¹µéͧáÅ¡¡ÓÅѧ CPU ·Õè¡Ô¹ÁÒ¡¡ÇèÒâ»Ãá¡ÃÁ·ÑèÇæ ä» áµè ³ »Ñ¨¨ØºÑ¹ CPU ºéÒ¹àÃÒ¤§ÁÒ¡¡ÇèÒ 2 ¤ÍÃì ¡Ñ¹ËÁ´ÅÐÁÑé§

 

KMPlayer is all in one media player, covering various formats such as VCD, DVD, AVI, MKV, Ogg Theora, OGM, 3GP, MPEG-1/2/4, WMV, RealMedia, QuickTime. It has an extra feature to play Incomplete/Damaged AVI file, Locked Media Files while downloading or sharing, Compressed Audio Album (zip, rar) and so on. It handles a wide range of subtitles and allows you to capture audio, video, and screenshots in many ways. The player provides both internal and external filters with a fully controlled environment without grappling with DirectShow merit system. The player can set multifarious audio and video effects, control playback speed and octave, select parts of a video as favorites, do a powerful A-B repeat, remap the keys of remote interface for HTPC including overlay screen controls, change a skin dynamically depending on a media type playing, and many more. It is completely customizable thanks to a wide selection of skins and color schemes, and configuration options are extensive.
What’s new in this version: Version 3.5.0.77:

KMPlayer 3.5.0.77
KMPlayer 3.5.0.77 KMPlayer 3.5.0.77 â»Ãá¡ÃÁ´Ù˹ѧẺªÑ´æ ·Ñé§àÊÕ§ ·Ñé§áʧ ¤ÁªÑ´¡ÇèÒ !! [ä·Â]

...


Network by siamcafe.net | Memory server MemoryToday.com |Tuned by  | Special thanks Tdelphi  

copyright©2001 siamcafe.net allrights reserve