Siamcafe.net ºÍÃì´´ÒǹìâËÅ´ÃÇÁâ»Ãá¡ÃÁ,à¡ÁÊì,Í×è¹æ
Pages: 1
VLC Media Player [v2.0.5][ÅèÒÊØ´] â»Ãá¡ÃÁ´Ù˹ѧÂÍ´¹ÔÂÁ ÃͧÃѺä¿Åì¤Ãͺ¨Ñ¡ÃÇÒÅ ** By: softhot997 Date: չҤ 14, 2013, 07:56:00 AM
VLC Media Player 2.0.5 â»Ãá¡ÃÁ´Ù˹ѧÂÍ´¹ÔÂÁ ÃͧÃѺä¿ÅìẺ¤Ãͺ¨Ñ¡ÃÇÒÅ
VLC Media Player 2.0.5
´ÒǹìâËÅ´ VLC Media Player 2.0.5

´ÒǹìâËÅ´ VLC Media Player 2.0.5 â»Ãá¡ÃÁ´Ù˹ѧ ÂÍ´¹ÔÂÁ ÃͧÃѺä¿ÅìẺ¤Ãͺ¨Ñ¡ÃÇÒÅ´Ùä´éËÁ´äÁèÇèÒ¨Ðà»ç¹ä¿Åì HD , MKV , AVI, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, DivX, MP3, and OGG, as well as for DVDs, VCDs, and various streaming protocols áÅÐÍ×è¹æ ÍÕ¡ÁÒÂÁÒ·Ñé§ÂѧÊÒÁÒö´Ùä¿Åì·ÕèáÁé¨ÐâËÅ´äÁèàÊÃç¨ËÃ×Íä¿ÅìäÁèÊÁºÙóסçÊÒÁÒö¹ÓÁÒà»Ô´ä´é´éÇÂâ»Ãá¡ÃÁ¹Õé ¹ÑºÇèÒà»ç¹â»Ãá¡ÃÁ´Ù˹ѧ·ÕèÊØ´ÂÍ´¨ÃÔ§æVLC (initially VideoLAN Client) is a highly portable multimedia player for various audio and video formats, including MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, DivX, MP3, and OGG, as well as for DVDs, VCDs, and various streaming protocols. It also can be used as a server for unicast or multicast streams in IPv4 or IPv6 on a high-bandwidth network.
What’s new in this version: Version 2.0.5 fixes some regressions of the 2.0.x branch of VLC.


VLC Media Player 2.0.5
VLC Media Player 2.0.5 â»Ãá¡ÃÁ´Ù˹ѧÂÍ´¹ÔÂÁ ÃͧÃѺä¿ÅìẺ¤Ãͺ¨Ñ¡ÃÇÒÅ

...


Network by siamcafe.net | Memory server MemoryToday.com |Tuned by  | Special thanks Tdelphi  

copyright©2001 siamcafe.net allrights reserve