Siamcafe.net ºÍÃì´´ÒǹìâËÅ´ÃÇÁâ»Ãá¡ÃÁ,à¡ÁÊì,Í×è¹æ
Pages: 1
uTorrent 3.3 â»Ãá¡ÃÁªèÇÂâËÅ´ºÔ· "¤Ø³ÀÒ¾ÊÙ§" ËÃ×Í´Õ¡ÇèÒâ»Ãá¡ÃÁËÅÒÂæ µÑÇ By: softhot997 Date: չҤ 21, 2013, 02:07:35 PM
uTorrent 3.3 â»Ãá¡ÃÁªèÇÂâËÅ´ºÔ·¢¹Ò´àÅç¡ áµè¤Ø³ÀÒ¾ÊÙ§ËÃ×Í´Õ¡ÇèÒâ»Ãá¡ÃÁËÅÒÂæ µÑÇ ·Ñé§ÂѧÊÒÁÒö·Ó§Ò¹áºº¾¡¾Òä´éÍÕ¡´éÇÂ
uTorrent 3.3
´ÒǹìâËÅ´ uTorrent 3.3

uTorrent ¤×Íâ»Ãá¡ÃÁ·ÕèÁÕ¡ÒûÃѺ»ÃاãËéÁÕ»ÃÐÊÔ·¸ÔÀÒ¾¢Í§¡Ò÷ӧҹãËé´ÕÁÒ¡ÂÔ觢Öé¹ â»Ãá¡ÃÁªèÇÂâËÅ´ºÔµ¹ÕéÁÕ¢¹Ò´àÅç¡ÁÒ¡áµè¡çÂѧ·Ó§Ò¹ÍÂèÒ§ÁդسÀÒ¾¤Ãº¶éǹÁÒ¡¡ÇèÒà´ÔÁ  â»Ãá¡ÃÁ¹ÕéÂѧ·Ó§Ò¹áºº¾¡¾Òä´éÍÕ¡´éÇÂáÅÐä´éµÔ´µÑé§â»Ãá¡ÃÁ¿Ñ§à¾Å§áÅдÙ˹ѧ㹵ÑÇ äÁèÇèҨдÒǹìâËÅ´ä¿Åì·ÑèÇ æ ä»ËÃ×ÍâËÅ´ºÔµ¡çÂѧ·Ó§Ò¹ä´éÍÂèÒ§ÃÇ´àÃçÇáÅÐÁÕ»ÃÐÊÔ·¸ÔÀÒ¾áÅÐÂѧà»ç¹à»ç¹ÁԵáѺ·ÃѾÂÒ¡Ãà¤Ã×èͧ  ” ´ÒǹìâËÅ´ä¿ÅìàÊÃç¨ à»Ô´´Ùä´éàÅÂ… “

uTorrent is an efficient BitTorrent client for Windows. Most of the features present in other BitTorrent clients are present in uTorrent, including bandwidth prioritization, scheduling, RSS auto-downloading, and Mainline DHT. Additionally, uTorrent supports the protocol encryption joint specification and peer exchange. Unlike many torrent clients, it does not hog valuable system resources–typically using less than 6MB of memory, allowing you to use the computer as if it weren’t there at all.
What’s new in this version: Version 3.3 has added the dual list view and the “getting started” tab and fixed bug where noticeably speeds up the rendering of magnet links.


uTorrent 3.3
uTorrent 3.3 â»Ãá¡ÃÁªèÇÂâËÅ´ºÔ· "¤Ø³ÀÒ¾ÊÙ§" ËÃ×Í´Õ¡ÇèÒâ»Ãá¡ÃÁËÅÒÂæ µÑÇ

...
 

Network by siamcafe.net | Memory server MemoryToday.com |Tuned by  | Special thanks Tdelphi  

copyright©2001 siamcafe.net allrights reserve