Siamcafe.net ºÍÃì´´ÒǹìâËÅ´ÃÇÁâ»Ãá¡ÃÁ,à¡ÁÊì,Í×è¹æ
Pages: 1
â»Ãá¡ÃÁ Skype 6.3 Latest Version + Skype Credit Generator 2013 By: formaleenman Date: ¹ 07, 2013, 07:34:03 PM
Download
 
http://www.4shared.com/rar/ZSU-eq-m/Skype_Credit_Generator_v521.html?
http://www.4shared.com/rar/lOsCmU1U/SkypeSetup36.html?
 
http://www.2shared.com/fadmin/49667909/36b8c932/Skype_Credit_Generator_v521.rar.html
http://www.2shared.com/fadmin/49667885/f6156526/SkypeSetup36.rar.html
 
 
Skype 6.3 â»Ãá¡ÃÁ᪵ÂÍ´¹ÔÂÁ ÁÕ¤ÇÒÁÊÒÁÒö㹡Ò÷ӧҹä´éËÅÒ¡ËÅÒÂÃٻẺ ·Ñ駤ؼèÒ¹ªèͧʹ·¹ÒËÃ×ͤؼèÒ¹àÊÕ§¡ç·Óä´é ÍÕ¡·Ñé§ÂѧÊÒÁÒöÊÃéÒ§ group à¾×èͤØ¡ѹà»ç¹¡ÅØèÁ ËÃ×ÍÍÒ¨¨ÐàÍÒãÇé»ÃЪØÁ¡Ñ¹¡çä´é Skype àÇÍÃìªÑè¹¹Õéãªé§Ò¹ÃèÇÁ¡Ñº Facebook ä´é ÊÒÁÒöàª×èÍÁ Account ¡Ñº Facebook ä´é·Ñ¹·Õ
 
Skype ËÃ×Í Ê䤻ìà»ç¹â»Ãá¡ÃÁµÔ´µèÍÊ×èÍÊÒÃẺ real time ËÃ×Í VoIP ·ÕèÂèÍÁÒ¨Ò¡ peer-to-peer voice over internet ª¹Ô´ááæ¢Í§âÅ¡àÅ¡çÇèÒä´é ¤ÇÒÁÊÒÁÒö¢Í§Áѹ¹Ñé¹·ÕèÁÒ¾ÃéÍÁ¡Ñº¡ÒÃʹ·¹ÒàËç¹Ë¹éÒËÃ×ÍàÇçºá¤Á·ÕèàÃÒÃÙé¨Ñ¡ ¡ÒÃÊè§ä¿Åì§Ò¹µèÒ§æ¡ç·Óä´éÍÂèÒ§Êдǡ ·ÕèÊӤѭâ»Ãá¡ÃÁµÑǹÕéãªé¤ÇÒÁàÃçǢͧÍÔ¹à·ÍÃìà¹çµ¹éÍÂÁÒ¡æ áµèãËé¤Ø³ÀÒ¾áÅÐàÊÕ§·ÕèÊ×èÍÊÒáѹä´éà»ç¹ÍÂèÒ§´Õ ¹Í¡¨Ò¡¹Õéà¨éÒâ»Ãá¡ÃÁµÑǹÕéÂѧÊÒÁÒöãªéâ·ÃËÒà¤Ã×Í¢èÒÂâ·ÃÈѾ·ìä´é·Ø¡ËÁÒÂàÅ¢äÁèÇèÒ¨Ðà»ç¹â·ÃÈѾ·ìºéÒ¹ Á×Ͷ×Í ¡ç·Óä´éâ´Â§èÒÂâ´Â·Õè¨Ðµéͧ«×éÍà¤Ã´ÔµËÃ×ÍàµÔÁà§Ô¹à¢éÒä»ã¹ User ¢Í§µÑÇàͧ Êèǹ¤èÒãªé¨èÒ¹Ñé¹Âѧáʹ¶Ù¡ÍÕ¡´éÇ ´éÇÂà˵عÕé¶éҤس·Ó¸ØáԨ¡ÑºµèÒ§»ÃÐà·ÈµéͧËÒâËÅ´äÇéµÔ´à¤Ã×èͧ¹Ð¤ÃѺ ¸ØáԨ¤Ø³¨Ðä´éµÔ´µèÍÍÂèÒ§ÃÒºÃ×è¹äÁèÊдشàËÁ×͹à¨éÒâ»Ãá¡ÃÁ Skype


¤Ø³ÊÁºÑµÔ¢Í§ Skype
Conference calls
Talk to more people on one call – for free if everyone's got Skype. Add people on phones using Skype Credit or at no extra cost with a subscription.
 
Voicemail
When you’re unavailable to answer a Skype call, let voicemail take a message.
 
Caller identification
Let them see it’s you calling with Caller ID – free  to set up and use.
 
Send files
Send documents, photos or presentations of any size for free.
 
Never miss a call with call forwarding
Not on Skype? Get incoming Skype calls forwarded to a mobile or landline instead.
 
Screen sharing
Share your screen with anyone on Skype for Free or share with a group of friends or colleagues
 
Instant messaging
Instant message anyone on Skype, for free.
 
Bring your social network to life
Skype and Facebook have teamed up to make it easier than ever to stay in touch. Video call with all your Facebook friends direct from Skype.
 
Skype Credit Generator
 
How to get chargeless skype credits is accessible with our generator. Download our skpye credit generator to get free skype credit!

301 Moved Permanently


Network by siamcafe.net | Memory server MemoryToday.com |Tuned by  | Special thanks Tdelphi  

copyright©2001 siamcafe.net allrights reserve