Siamcafe.net ºÍÃì´´ÒǹìâËÅ´ÃÇÁâ»Ãá¡ÃÁ,à¡ÁÊì,Í×è¹æ
Pages: 1
DriverPack Solution 13 R317 Final - â»Ãá¡ÃÁ·ÕèÃÇÁä´àÇÍÃìäÇé·Ø¡µÃСÙÅ Link Thai By: wyvernorm Date: Ҥ 09, 2013, 09:44:19 PM

DriverPack Solution 13 R317 Final - â»Ãá¡ÃÁ·ÕèÃÇÁä´àÇÍÃìäÇé·Ø¡µÃСÙÅ Link ThaiFully updated shell DRP 13.0 automatically select and install the correct driver for your computer. This version has many new features and optimized for the new operating system Windows 8.

1 Compared with the previous version of the DRP 13.0 in this version has corrected the shell and completely new driver packs
-Installation of drivers is in the envelope just a few clicks, and this process can be fully automated
With the freshest-driver-pakam, this program installs the drivers on virtually any computer of any age
-Install and update the drivers of this program is not connected to the Internet directly from the HDD / flash / DVD

Included in the collection of driver packs:
DP_Biometric_13033.7z
DP_Bluetooth_13035.7z
DP_CardReader_13035.7z
DP_Chipset_13035.7z
DP_LAN_13035.7z
DP_MassStorage_13034.7z
DP_Misc_13035.7z
DP_Modem_3035.7z
DP_Monitor_13035.7z
DP_Notebook_13034.7z
DP_Sound_ADI_13035.7z
DP_Sound_CMedia_13035.7z
DP_Sound_Conexant_13034.7z
DP_Sound_Creative_13034.7z
DP_Sound_IDT_13034.7z
DP_Sound_Others_13035.7z
DP_Sound_VIA_13035.7z
DP_Sounds_HDMI_13035.7z
DP_Sounds_Realtek_13035.7z
DP_Telephone_13035.7z
DP_TV_Aver_13034.7z
DP_TV_Beholder_13014.7z
DP_TV_DVB_13033.7z
DP_TV_Others_13035.7z
DP_Video_AMD_Desktop_13032.7z
DP_Video_AMD_Notebook_13023.7z
DP_Video_Intel_13035.7z
DP_Video_MacBook_13015.7z
DP_Video_nVIDIA_Desktop_13035.7z
DP_Video_nVIDIA_Notebook_13035.7z
DP_Video_Others_13034.7z
DP_WebCam_13035.7z
DP_WLAN_13035.7z
DP_xUSB_13035.7z

System requirements:
For all versions of Windows


• By WyVernOrm
• By AngryNod.Com

Downlaod One2Up
DriverPack Solution 13 R317 Final_1
DriverPack Solution 13 R317 Final_2
DriverPack Solution 13 R317 Final_3
DriverPack Solution 13 R317 Final_4
DriverPack Solution 13 R317 Final_5
DriverPack Solution 13 R317 Final_6
DriverPack Solution 13 R317 Final_7
DriverPack Solution 13 R317 Final_8
DriverPack Solution 13 R317 Final_9
DriverPack Solution 13 R317 Final_10
DriverPack Solution 13 R317 Final_11
DriverPack Solution 13 R317 Final_12
DriverPack Solution 13 R317 Final_13

Downlaod Upload-Thai
DriverPack Solution 13 R317 Final_1
DriverPack Solution 13 R317 Final_2
DriverPack Solution 13 R317 Final_3
DriverPack Solution 13 R317 Final_4
DriverPack Solution 13 R317 Final_5
DriverPack Solution 13 R317 Final_6
DriverPack Solution 13 R317 Final_7
DriverPack Solution 13 R317 Final_8
DriverPack Solution 13 R317 Final_9
DriverPack Solution 13 R317 Final_10
DriverPack Solution 13 R317 Final_11
DriverPack Solution 13 R317 Final_12
DriverPack Solution 13 R317 Final_13

»Å.â»Ã´àÃÕ§ä¿ÅìµÒÁ·Õè¼ÁÍѾ¹Ð¤ÃѺ
»Å.ä¿Åì¹ÕéÁÕÍÒÂØ 30 ÇѹËÅѧ¨Ò¡¡ÒôÒǹìâËÅ´¤ÃÑé§ÊØ´·éÒ Smiley
»Å.à¤Ã´ÔµäÁèµéͧ ÍѾ´éÇÂ㨤ÃѺ ¢Íº¤Ø³¡Ñ¹¡ç¾Í
»Å.ÅÔ駾ѧá¨é§à¨éҢͧä¿Åì¹Ð¤ÃѺ

ÇÔ¸ÕâËÅ´ One2Up ¡Ã³ÕÁÕËÅÒ Part
ËÅѧ¨Ò¡âËÅ´ä¿Åì·ÕèÁÕ PartàÊÃç¨ ãËé·Ó¡ÒÃà»ÅÕ蹪×èÍä¿Åì àªè¹ Win8.part1.rar,Win8.part2.rar äÅè仨¹¤Ãº¨Ó¹Ç¹ä¿Åì äÁè§Ñ鹨зӡÒÃᵡä¿ÅìäÁèä´é¹Ð¨êÐ ^ ^

Network by siamcafe.net | Memory server MemoryToday.com |Tuned by  | Special thanks Tdelphi  

copyright©2001 siamcafe.net allrights reserve