Siamcafe.net ºÍÃì´´ÒǹìâËÅ´ÃÇÁâ»Ãá¡ÃÁ,à¡ÁÊì,Í×è¹æ
Pages: 1
Photo Collage Max v2.2.0.2 - â»Ãá¡ÃÁÊÓËÃѺÊÃéÒ§ / Í͡Ẻ ¡ÒÃì´ÍǾÃ, »¯Ô·Ô¹ ËÃ×Í Photo By: wyvernorm Date: Ҥ 26, 2013, 01:55:37 AM

â»Ãá¡ÃÁÊÓËÃѺÊÃéÒ§ / Í͡Ẻ ¡ÒÃì´ÍǾÃ, »¯Ô·Ô¹ ËÃ×Í Photo Wall
Photo Collage Max - a program that creates collages. Just create albums, calendars, etc. Contains a set of templates, backgrounds, masks, photo frames. With Photo Collage Max, you can quickly and easily create a cheerful collage. The program offers a simple way to create collages, cards, scrapbooks, calendars for birthday, wedding, anniversary, holidays and any other special moment in life. Comes with a wide range of templates, backgrounds, frames, etc.
Select a template from dozens of examples, or just use a blank page to start a new project collage. Drag and drop your favorite photos on this page. Decorate them with frames, masks, clipart and backgrounds as you want. You can resize or reposition any layer in any place.
• By WyVernOrm
• By AngryNod.Com

Downlaod One2Up
Photo Collage Max v2.2.0.2

»Å.â»Ã´àÃÕ§ä¿ÅìµÒÁ·Õè¼ÁÍѾ¹Ð¤ÃѺ
»Å.ä¿Åì¹ÕéÁÕÍÒÂØ 30 ÇѹËÅѧ¨Ò¡¡ÒôÒǹìâËÅ´¤ÃÑé§ÊØ´·éÒ Smiley
»Å.ËÒ¡ä¿Åì¶Ù¡Åº ¡çªèÇÂäÁèä´é¹Ð¤ÃѺ ÁÒ¡è͹ä´é¡è͹ ÊÙéæ

ÇÔ¸ÕâËÅ´ One2Up ¡Ã³ÕÁÕËÅÒ Part
ËÅѧ¨Ò¡âËÅ´ä¿Åì·ÕèÁÕ PartàÊÃç¨ ãËé·Ó¡ÒÃà»ÅÕ蹪×èÍä¿Åì àªè¹ Test.part1.rar,Test.part2.rar äÅè仨¹¤Ãº¨Ó¹Ç¹ä¿Åì äÁè§Ñ鹨зӡÒÃᵡä¿ÅìäÁèä´é¹Ð¨êÐ ^ ^

Network by siamcafe.net | Memory server MemoryToday.com |Tuned by  | Special thanks Tdelphi  

copyright©2001 siamcafe.net allrights reserve