Siamcafe.net ºÍÃì´´ÒǹìâËÅ´ÃÇÁâ»Ãá¡ÃÁ,à¡ÁÊì,Í×è¹æ
Pages: 1
Wireshark 1.8.7 Stable - â»Ãá¡ÃÁàªç¤à¤Ã×Í¢èÒ àªç¤¡ÒÃàª×èÍÁµè͵èÒ§æ ẺÅÐàÍÕ´ÂÔº By: wyvernorm Date: Ҥ 26, 2013, 02:04:35 AM

Wireshark 1.8.7 Stable - â»Ãá¡ÃÁàªç¤à¤Ã×Í¢èÒ àªç¤¡ÒÃàª×èÍÁµè͵èÒ§æ ẺÅÐàÍÕ´ÂÔºWireshark is a free of charge tool that can analyze network protocols, such as Cisco Secure IDS iplog, Microsoft Network Monitor and Network General Sniffer. Wireshark is the world's foremost network protocol analyzer, and is the de facto (and often de jure) standard across many industries and educational institutions. Wireshark development thrives thanks to the contributions of networking experts across the globe. It is the continuation of a project that started in 1998.

Features of Wireshark:

- Deep inspection of hundreds of protocols, with more being added all the time
- Live capture and offline analysis
- Standard three-pane packet browser
- Multi-platform: Runs on Windows, Linux, OS X, Solaris, FreeBSD, NetBSD, and many others
- Captured network data can be browsed via a GUI, or via the TTY-mode TShark utility
- The most powerful display filters in the industry
- Rich VoIP analysis
- Read/write many different capture file formats: tcpdump (libpcap), Pcap NG, Catapult DCT2000, Cisco Secure IDS iplog, Microsoft Network Monitor, Network General Sniffer (compressed and uncompressed), Sniffer Pro, and NetXray, Network Instruments Observer, NetScreen snoop, Novell LANalyzer, RADCOM WAN/LAN Analyzer, Shomiti/Finisar Surveyor, Tektronix K12xx, Visual Networks Visual UpTime, WildPackets EtherPeek/TokenPeek/AiroPeek, and many others
- Capture files compressed with gzip can be decompressed on the fly
- Live data can be read from Ethernet, IEEE 802.11, PPP/HDLC, ATM, Bluetooth, USB, Token Ring, Frame Relay, FDDI, and others (depending on your platfrom)
- Decryption support for many protocols, including IPsec, ISAKMP, Kerberos, SNMPv3, SSL/TLS, WEP, and WPA/WPA2
- Coloring rules can be applied to the packet list for quick, intuitive analysis
- Output can be exported to XML, PostScript®, CSV, or plain text
• By WyVernOrm
• By AngryNod.Com

Downlaod One2Up
Wireshark 1.8.7 Stable

»Å.â»Ã´àÃÕ§ä¿ÅìµÒÁ·Õè¼ÁÍѾ¹Ð¤ÃѺ
»Å.ä¿Åì¹ÕéÁÕÍÒÂØ 30 ÇѹËÅѧ¨Ò¡¡ÒôÒǹìâËÅ´¤ÃÑé§ÊØ´·éÒ Smiley
»Å.ËÒ¡ä¿Åì¶Ù¡Åº ¡çªèÇÂäÁèä´é¹Ð¤ÃѺ ÁÒ¡è͹ä´é¡è͹ ÊÙéæ

ÇÔ¸ÕâËÅ´ One2Up ¡Ã³ÕÁÕËÅÒ Part
ËÅѧ¨Ò¡âËÅ´ä¿Åì·ÕèÁÕ PartàÊÃç¨ ãËé·Ó¡ÒÃà»ÅÕ蹪×èÍä¿Åì àªè¹ Test.part1.rar,Test.part2.rar äÅè仨¹¤Ãº¨Ó¹Ç¹ä¿Åì äÁè§Ñ鹨зӡÒÃᵡä¿ÅìäÁèä´é¹Ð¨êÐ ^ ^

Network by siamcafe.net | Memory server MemoryToday.com |Tuned by  | Special thanks Tdelphi  

copyright©2001 siamcafe.net allrights reserve