Siamcafe.net ºÍÃì´´ÒǹìâËÅ´ÃÇÁâ»Ãá¡ÃÁ,à¡ÁÊì,Í×è¹æ
Pages: 1
Mp3tag 2.58 Final à»ÅÕ蹪×èÍà¾Å§º¹à¤Ã×èͧâ·ÃÈѾ·ìµèÒ§æ¨Ò¡ÀÒÉÒµèÒ§´ÒÇà»ç¹ÀÒÉÒä·Â By: maining53 Date: Ҥ 08, 2013, 09:44:21 PM
Mp3tag 2.58 Final  à»ÅÕ蹪×èÍà¾Å§º¹à¤Ã×èͧâ·ÃÈѾ·ìµèÒ§ æ ¨Ò¡ÀÒÉÒµèÒ§´ÒÇ à»ç¹ÀÒÉÒä·Â

Mp3tag is a powerful and yet easy-to-use tool to edit metadata of common audio formats where it supports ID3v1, ID3v2.3, ID3v2.4, iTunes MP4, WMA, Vorbis Comments and APE Tags.
It can rename files based on the tag information, replace characters or words in tags and filenames, import/export tag information, create playlists and more.
Mp3tag supports online database lookups from, e.g., Amazon, discogs, or freedb, allowing you to automatically gather proper tags and cover art for your music library.

Download-Mp3tag 2.58 FinalNetwork by siamcafe.net | Memory server MemoryToday.com |Tuned by  | Special thanks Tdelphi  

copyright©2001 siamcafe.net allrights reserve