Siamcafe.net ºÍÃì´´ÒǹìâËÅ´ÃÇÁâ»Ãá¡ÃÁ,à¡ÁÊì,Í×è¹æ
Pages: 1
HTC Sync 3.3.63 â»Ãá¡ÃÁàª×èÍÁµèÍ»ÃÐÊÒ¹â·ÃÈѾ·ì HTC By: maining53 Date: Ҥ 15, 2013, 07:17:34 PM
HTC Sync 3.3.63  â»Ãá¡ÃÁàª×èÍÁµèÍ»ÃÐÊÒ¹â·ÃÈѾ·ì HTC àªè¹ Android ãËéà¢éҡѺ¤ÍÁ¾ÔÇàµÍÃìà´Ê·çÍ»¢Í§¤Ø³

HTC Sync is a free tool to synchronize your media files between your HTC phone (for example Android) and your desktop computer. Other than media files (photos, music and videos) you can also transfer your contacts and calendar entries between your smartphone and PC. HTC Sync includes a photo management tool to organize and edit, for example crop and rotate, your pictures. The music player allows importing playlists from iTunes and Windows Media Player, as well as creating your own playlists that can be synced with your phone. Once setup, browser bookmarks, contacts and calendar synchronize automatically every time your phone and computer are connected. Finally, the data on your PC synced with HTC Sync serves as a backup should you lose your phone.

Download-HTC Sync 3.3.63


Network by siamcafe.net | Memory server MemoryToday.com |Tuned by  | Special thanks Tdelphi  

copyright©2001 siamcafe.net allrights reserve