Siamcafe.net ºÍÃì´´ÒǹìâËÅ´ÃÇÁâ»Ãá¡ÃÁ,à¡ÁÊì,Í×è¹æ
Pages: 1
â»Ãá¡ÃÁ »ÑéÁäÅ·ì ྨ/Ê൵ÑÊ/ÃÙ»ÀÒ¾ ãªéä´é¨ÃÔ§ By: ea001 Date: Ҥ 21, 2013, 11:19:56 AM
â»Ãá¡ÃÁ »ÑéÁäÅ·ì ྨ/Ê൵ÑÊ/ÃÙ»ÀÒ¾ ãªéä´é¨ÃÔ§

Like For Gift : PumpLike V2.0

PumpLike 2.0
â»Ãá¡ÃÁ»ÑéÁäÅ·ì ½ÕÁ×ͤ¹ä·Â äÅ·ìâ´Â¤¹ä·Â

ÊÃþ¤Ø³·Ò§â»Ãá¡ÃÁ
- ÊÒÁÒö»ÑéÁäÅ·ìà¾ÔèÁ¨Ó¹Ç¹¤¹ã¹ FanPage ¢Í§·èÒ¹ä´é
- ÊÒÁÒöàÅ×Í¡à¾Èä´é
- ÊÒÁÒö»ÑéÁäÅ·ì Status ¢Í§·èÒ¹ä´é
- ÊÒÁÒö»ÑéÁäÅ·ì ÃÙ» ¢Í§·èÒ¹ä´é

¤èÒºÃÔ¡ÒÃ
- ¿ÃÕ ÊÒÁÒöäÅ·ìä´é äÁèà¡Ô¹ 100like µèÍ Status/pic/fanpage ˹èǧàÇÅÒ¤ÃÑ駵èÍä» 1ªÁ
- vip 50ºÒ·/Çѹ »Å´Åêͤ ÊÒÁÒöäÅ·ìä´é 250like+ µèÍ Status/pic/fanpage ˹èǧàÇÅÒ¤ÃÑ駵èÍä» 30 ¹Ò·Õ.
- vip 500ºÒ·/à´×͹ »Å´Åêͤ ÊÒÁÒöäÅ·ìä´é 250like+ µèÍ Status/pic/fanpage ˹èǧàÇÅÒ¤ÃÑ駵èÍä» 5 ¹Ò·Õ.
- ReSeller 1000/à´×͹ ÊÓËÃѺ·èÒ¹·Õèµéͧ¡Òà à»Ô´ºÃÔ¡ÒÃÃѺ»ÑéÁµèÒ§æ ¨ÐÁÕªèͧãËéãÊè id Status/pic/fanpage ÊÒÁÒöäÅ·ìä´é 250like+ äÁèÁÕ˹èǧàÇÅÒ

·Ñé§ËÁ´¹Õé ·èÒ¹¨Ð¡´»ÑéÁ ¡Õè Íѹ¡çä´é äÁèÁÕ limit ¨Ó¹Ç¹ Status/pic/fanpage ¹Ð¤ÃѺ

*ËÁÒÂà˵Ø
- ¡ÃسÒÍèÒ¹à§×èÍ¹ä¢ ¡è͹à¢éÒâ»Ãá¡ÃÁ ·Ø¡¤ÃÑé§
- ¡Ã³Õ¡´«éÓÍѹà´ÔÁ áÅéÇäÅ·ìäÁèà¾ÔèÁ à»ç¹àÃ×èͧ»¡µÔ¤ÃѺ à¾ÃÒзӡÒÃãªéä»ËÁ´áÅéÇ ãËéàÇé¹ÃÐÂС´«éÓã¹Çѹ¶Ñ´ä»
- ÊÓËÃѺ Reseller ¨Ðá¡â»Ãá¡ÃÁ â»Ãá¡ÃÁ¨Ð¶Ù¡Åêͤà¤Ã×èͧãËéãªé§Ò¹ä´éà¤Ã×èͧà´ÕÂÇ
ÊÔ觷ÕèÍÒ¨ÁÕ㹠͹Ҥµ
- à¾ÔèÁ»ÑéÁµÔ´µÒÁ ¶éÒ·Óä´é
- ¤Ô´¡è͹...

Download!!! : http://q.gs/4wIrF

Network by siamcafe.net | Memory server MemoryToday.com |Tuned by  | Special thanks Tdelphi  

copyright©2001 siamcafe.net allrights reserve