Siamcafe.net ºÍÃì´´ÒǹìâËÅ´ÃÇÁâ»Ãá¡ÃÁ,à¡ÁÊì,Í×è¹æ
Pages: 1
Camtasia Studio FULL 8.1.2 + Serials â»ÃÊØ´ÊÓËÃѺâ»Ãá¡ÃÁ¨ÑºË¹éÒ¨Í Á×ÍÍÒªÕ¾·ÑèÇâÅ By: progot Date: ѹҤ 10, 2013, 06:14:05 PM
Camtasia Studio FULL 8.1.2 + Serials â»ÃÊØ´ÊÓËÃѺâ»Ãá¡ÃÁ¨ÑºË¹éÒ¨Í Á×ÍÍÒªÕ¾·ÑèÇâÅ¡ÃÙé¨Ñ¡´ÕTechSmith Camtasia Studio is the complete professional solution for high-quality screen recording, video editing and sharing. With support for a variety of video standards, you can ensure your content delivery now and in the future. Use Camtasia to record on-screen activity, customize and edit content, add interactive elements, and share your videos with anyone, on nearly any device. Construct more engaging videos faster with multiple video and audio tracks. Record high-quality videos in no time with Camtasia Studio?€?s advanced screen recorder. Whether you?€?re recording HD video, a PowerPoint presentation, or a video game, you?€?ll get smooth playback – that?€?s blazing fast too! Easily import HD video, photos, music, and more to create unique videos that stand out.Download ´ÒÇâËÅ´¤ÅÔ¡

 — ÇÔ¸ÕàÃè§ ´ÒǹìâËÅ´ä¿Åì¨Ò¡ ONE2UP —
 à¢éÒä»´ÙÇÔ¸Õ·Ó
 ¤ÅÔ¡


Network by siamcafe.net | Memory server MemoryToday.com |Tuned by  | Special thanks Tdelphi  

copyright©2001 siamcafe.net allrights reserve