Siamcafe.net ºÍÃì´´ÒǹìâËÅ´ÃÇÁâ»Ãá¡ÃÁ,à¡ÁÊì,Í×è¹æ
Pages: 1
Photo Stamp Remover 6.1 â»Ãá¡ÃÁźÅÒ¹éÓã¹ÀÒ¾ ËÃ×Í Åº Çѹ àÇÅÒ à´×͹ ã¹ÀÒ¾¶èÒÂ¨Ò By: progot Date: ѹҤ 14, 2013, 04:06:35 PM
Photo Stamp Remover 6.1  â»Ãá¡ÃÁźÅÒ¹éÓã¹ÀÒ¾ ËÃ×Í Åº Çѹ àÇÅÒ à´×͹ ã¹ÀÒ¾¶èÒ¨ҡ¡Åéͧ DigitalPhoto Stamp Remover is a photo correction utility that can remove scratches, dust, stains, wrinkles, tears, date stamps and other unwanted artifacts that appear on photographs. Offering a fully automatic process, the program uses an intelligent restoration technology to fill the selected area with the texture generated from the pixels around the selection, so that the defect blends into the rest of the image naturally. What takes hours to correct using the clone tool, can be accomplished in a minute using Photo Stamp Remover.
Photo Stamp Remover is a watermark remover that can remove scratches, dust, stains, wrinkles, tears, date stamps and other unwanted artifacts that appear on photographs. With Photo Stamp Remover, you can restore photos with the minimum of fuss.Download ´ÒÇâËÅ´¤ÅÔ¡

 — ÇÔ¸ÕàÃè§ ´ÒǹìâËÅ´ä¿Åì¨Ò¡ ONE2UP —
 à¢éÒä»´ÙÇÔ¸Õ·Ó
 ¤ÅÔ¡


Network by siamcafe.net | Memory server MemoryToday.com |Tuned by  | Special thanks Tdelphi  

copyright©2001 siamcafe.net allrights reserve