Siamcafe.net ºÍÃì´´ÒǹìâËÅ´ÃÇÁâ»Ãá¡ÃÁ,à¡ÁÊì,Í×è¹æ
Pages: 1
.NET Framework all version [Offline Install]+[one2up+Direct] By: progot Date: ѹҤ 18, 2013, 04:36:34 PM
.NET Framework all version [Offline Install]+[one2up+Direct] Download .NET Framework 4.5 Microsoft Soft .NET Package Install ÊÓËÃѺ .NET Framework

4.5 à»ç¹ Version ·Õè¶Ñ´ÁÒ¨Ò¡ 4.0 ÊÓËÃѺ¾Ñ²¹Òâ»Ãá¡ÃÁ´éÇÂÀÒÉÒ .NET Framework áÅСÒõԴµÑ駨зӡÒÃ

Upgrade ¨Ò¡ Version 4.0 áÅзӧҹº¹ Visual Studio 2012 áÅСÒõԴµÑé§ .NET 4.5 ÊÒÁÒöµÔ´µÑé§ÃèÇÁ¡Ñº

Version Í×è¹ æ ä´é à¾ÃÒÐ Visual Studio ã¹áµèÅèÐ Version ÊÒÁÒöá¡¡Ò÷ӧҹ¢Í§áµèÅèÐ Version ä´é

©Ð¹Ñ鹡ÒõԴµÑé§ .NET 4.5 äÁèµéͧ¡Ñ§ÇÅÇèÒ¨Ð价ѺàÇÍÃìªÑè¹Í×è¹ ËÃ×Í·ÓãËéäÁèãËéÊÒÁÒöãªé Version Í×è¹ä´é


Microsoft yesterday made available RTM versions of Windows 8 and Microsoft Visual Studio 2012

to TechNet and MSDN subscribers and  has also released final version of Microsoft .NET

Framework 4.5 to the web. Since public availability of Windows 8 is set to date Oct 26 Microsoft is

giving more than two months time for for developers to build their apps on this platform. Since

.NET framework 4.5 is component of Windows 8 you don’t need to install this in Windows 8 when

it is released or made available to public (in fact DP and RP of Windows 8 comes with .NET 4.5 by

default), you can install .NET 4.5 in Windows 7 and Windows Vista, yes! you can’t install .NET 4.5

in Windows XP.

Many apps on Windows require .NET framework to be installed to run, this framework is also

required for developers to build apps .NET 4.5 has more significance with Windows 8 -

developers using .NET 4.5 along with Visual Basic or C# programming language can write metro

style apps for Windows 8.

In Windows 7 and Windows Vista you shouldn’t need to uninstall previous versions of .NET

framework such as .NET 3.5 and .NET 4.0 because those dependent apps on that Framework

may fail to work.


.NET 4.5 System Requirements

    Windows Vista SP2 (x86 and x64)
    Windows 7 SP1 (x86 and x64)
    Windows 8 (x86 and x64)
    Windows Server 2008 R2 SP1 (x64)
    Windows Server 2008 SP2 (x64)
    Windows Server 2012 (x86 and x64)


Hardware requirements

    1 GHz or faster processor
    512 MB of RAM
    850 MB of available hard disk space (x86)
    2 GB of available hard disk space (x64)
    350 MB of available hard disk space (language pack)Download ´ÒÇâËÅ´¤ÅÔ¡

 — ÇÔ¸ÕàÃè§ ´ÒǹìâËÅ´ä¿Åì¨Ò¡ ONE2UP —
 à¢éÒä»´ÙÇÔ¸Õ·Ó
 ¤ÅÔ¡


Network by siamcafe.net | Memory server MemoryToday.com |Tuned by  | Special thanks Tdelphi  

copyright©2001 siamcafe.net allrights reserve