Siamcafe.net ºÍÃì´´ÒǹìâËÅ´ÃÇÁâ»Ãá¡ÃÁ,à¡ÁÊì,Í×è¹æ
Pages: 1
Flash Player 12.7 Offline ÍѾá¿ÅµäÁèµéͧ¾Öè§à¹çµ By: botball001 Date: Ҥ 14, 2014, 12:30:29 AM
Flash Player 12.7 Offline ÍѾá¿ÅµäÁèµéͧ¾Öè§à¹çµRequirements for Adobe Flash Player

Hardware Requirements

CPU at least 2.33GHz or above x86 compatible. Other are Intel Atom 1.6GHz or a faster processor required for netbooks.

512MB of RAM. In case of netbooks, at least 1GB RAM is recommended.

128MB graphics memory.

Software Requirements

Internet Explorer 6 or later

Mozilla Firefox 3 or later

Google Chrome (all versions)

Opera 9.5 or above

Apple Safari 4 or laterFirefox Chrome Opera Safari

Internet Explorer

Password Cick

— ÇÔ¸ÕàÃè§ ´ÒǹìâËÅ´ä¿Åì¨Ò¡ ONE2UP —
à¢éÒä»´ÙÇÔ¸Õ·Ó
¤ÅÔé¡

Network by siamcafe.net | Memory server MemoryToday.com |Tuned by  | Special thanks Tdelphi  

copyright©2001 siamcafe.net allrights reserve