Siamcafe.net ºÍÃì´´ÒǹìâËÅ´ÃÇÁâ»Ãá¡ÃÁ,à¡ÁÊì,Í×è¹æ
Pages: 1
DFX Audio Enhancer 2014 v12.0 â»Ãá¡ÃÁ»ÃѺáµè§àÊÕ§¤Ø³ÀÒ¾ÊÙ§ àÊÕ§´ÕÁÒ¡æ By: botball001 Date: Ҿѹ 19, 2014, 11:57:26 PM
DFX Audio Enhancer 2014 v12.0 â»Ãá¡ÃÁ»ÃѺáµè§àÊÕ§¤Ø³ÀÒ¾ÊÙ§ àÊÕ§´ÕÁÒ¡æ

â»Ãá¡ÃÁ ªèÇÂÍӹǤÇÒÁÊдǡ㹡ÒûÃѺàÊÕ§·Ñé§ËÁ´·Õèãªé§Ò¹º¹à¤Ã×èͧ äÁèµéͧ§éÍâ»Ãá¡ÃÁ´Ù˹ѧ¿Ñ§à¾Å§Í×è¹æ à¾ÃÒÐâ»Ãá¡ÃÁ¶Ù¡Í͡ẺÁÒãËéãªé§Ò¹ä´éà¾Õ§¤ÅÔ¡·Õèäͤ͹àÅç¡æ ´éÒ¹ÅèÒ§¢ÇҢͧ˹éÒ¨ÍÇÔ¹â´ÇÊì ¨Ò¡¹Ñ鹡çàÅ×Í¡ÃٻẺàÊÕ§·Õèµéͧ¡ÒÃä´é·Ñ¹·Õ ËÃ×ͨлÃѺáµè§áÅéǺѹ·Ö¡à»ç¹ÃٻẺÊèǹµÑÇ¡çÊÒÁÒö·Óä´é¤ÃѺ ÊÓËÃѺ¤èÒ·Õèâ»Ãá¡ÃÁ DFX Audio Enhancer ÊÒÁÒö»ÃѺáµè§ä´éÍÒ·Ôàªè¹ ÃٻẺàÊÕ§ 3ÁÔµÔ ¤ÇÒÁ¶ÕèàÊÕ§ »ÃѺáµè§ÃٻẺÅÓ⾧ àÅ×Í¡ Equalizer ËÃ×͵Ñ駤èÒãªé§Ò¹àͧ áÅФèÒÍ×è¹ æ .... »ÃѺáµè§ä´éÊдǡáÅÐÃÇ´àÃçǨÃÔ§ æ Åͧ´ÒǹìâËÅ´ä»ãªé§Ò¹¡Ñ¹´Ù¤ÃѺ
Give your digital music files more vibrancy with DFX? Audio Enhancer! DFX enhances your music listening experience by improving the sound quality of MP3, Windows Media, Internet radio and other music files. With DFX you can transform the sound of your PC into that of an expensive stereo system placed in a perfectly designed listening environment. Renew stereo depth, boost your audio levels and produce a deep, rich bass sound.DFX Audio Enhancer:DFX Audio Enhancement Features:
• Advanced DSP Sound Enhancement Effects
• Speakers and Headphones Optimization
• Finely-tuned, Customizable Music Presets
• Dynamic Sound Spectrum Analyzer
• Powerful Audio Processing Modes
• Stylish, Shapely Skins
• Space Saving Mini-mode Interface
• Presets Backup and Restore
• Preset Song Associations
• 5.1/7.1 Surround Sound Support
• 64-Bit Windows Support

DFX dramatically improves your digital audio experience with:
• 3D Surround Sound – Immerse yourself inside the music
• Stereo Ambience – renew lost stereo depth High Fidelity Restoration
• Dynamic Gain Boosting – pump up the volume
• Headphones Optimization – Hear more pleasant, natural sounds with headphones
• Customizable Music Presets – Select finely-tuned settings for many styles of music
• Booming HyperBass – produce deep, rich bass sounds
• High Fidelity Restoration – eliminate that “muffled” sound
• Spectrum Analyzer – “See” DFX enhance your sound
• Music and Speech Modes – Get optimized sound for any type of audio
• Customizable Skins – Choose from hundreds of skins

New and improved features in DFX:
• Automatic preset selection with associated songs
• Backup and restore personal presets
• 10 band audio spectrum analyzer
• Improved responsiveness and user control
• Gadget style user interface option
• 64-bit Windows support

OS: Win XP/2000/Vista/Win 7, 8Download

Password Cick

— ÇÔ¸ÕàÃè§ ´ÒǹìâËÅ´ä¿Åì¨Ò¡ ONE2UP —
à¢éÒä»´ÙÇÔ¸Õ·Ó
¤ÅÔé¡

Network by siamcafe.net | Memory server MemoryToday.com |Tuned by  | Special thanks Tdelphi  

copyright©2001 siamcafe.net allrights reserve