Siamcafe.net ºÍÃì´´ÒǹìâËÅ´ÃÇÁâ»Ãá¡ÃÁ,à¡ÁÊì,Í×è¹æ
Pages: 1
Windows Repair (All in One) v1.9.10 [Full] ÊØ´ÂÍ´à¤Ã×èͧÁ×Í·ÕèªèÇÂãËé¤Ø³á¡é䢻ѭ By: progot Date: չҤ 09, 2014, 08:25:53 PM
Windows Repair (All in One) v1.9.10 [Full] ÊØ´ÂÍ´à¤Ã×èͧÁ×Í·ÕèªèÇÂãËé¤Ø³á¡é䢻ѭËÒ¤ÍÁWindows Repair AIO ¤×ÍÊØ´ÂÍ´à¤Ã×èͧÁ×Í·ÕèªèÇÂãËé¤Ø³á¡é䢻ѭËÒËÃ×Í¢éͼԴ¾ÅÒ´ÃéÒÂáç ÀÒÂã¹ Registry áÅÐ Ãкºä¿ÅìµèÒ§æ ¢Í§ÇÔ¹â´Çì ÃÇÁ·Ñé§ Internet Explorer, Windows Update, Windows
Firewall áÅÐÍ×è¹æ ·ÕèÍÒ¨à¡Ô´¡ÒäÇÒÁàÊÕÂËÒ áÅÐ ¡Ò÷ÓÅÒ¢ͧ Virus, Malware Ï ËÃ×Í ¡ÒõԴµÑé§â»Ãá¡ÃÁ·Õèä»á¡éä¢ÊèǹµèÒ§æ¢Í§ÇÔ¹â´ÇìãËé·Ó§Ò¹¼Ô´¾ÅÒ´ â´Ââ»Ãá¡ÃÁ Windows Repair AIO ÊÒÁÒöá¡é䢡ÒõÑ駤èÒµèÒ§æ·Õè¶Ù¡à»ÅÕè¹á»Å§ãËéà»ç¹¤èÒÁҵðҹ (default settings.) à¾×èÍãËéÃкº¡ÅѺÁÒ·Ó§Ò¹ä´é»¡µÔÍÕ¡¤ÃÑé§

ʹѺʹعÃкº»¯ÔºÑµÔ¡ÒÃ: Windows XP, 2003, Vista, 2008, 7, 8 (32 & 64 Bit)

¤ÇÒÁÊÒÁÒöàº×éͧµé¹

- ¤×¹¤èÒ Registry Permissions
- á¡é䢻ѭËÒ ä´Ãì¿ËÒ ËÃ×Í ¢éÍÁÙÅàµçÁâ´Âà¡Ô´¨Ò¡äÇÃÑÊËÃ×ÍÁÑÅáÇÃì
- á¡é䢻ѭËÒà¡ÕèÂǡѺÃкºä¿Åì â¿à´ÍÃì·ÕèÁÕ¡Ò÷ӧҹ¼Ô´ÃٻẺ
- àÃÕ¡¤×¹¤èÒ ¢Í§ä¿ÅìÃкº
- «èÍÁá«Á Internet Explorer
- «èÍÁá«Á Hosts File áÅÐ Ãкº Network Ï
- «èÍÁá«ÁÃкºÃÑ¡ÉÒ¤ÇÒÁ»ÅÍ´ÀÑ , Firewall Ï
- á¡é䢻ѭËÒ CD/DVD äÁ辺ÍØ»¡Ã³ì ËÃ×Í äÁè·Ó§Ò¹
- ÊÒÁÒöÊÓÃͧ¢éÍÁÙÅ Registry à¾×èÍ»éͧ¡Ñ¹¤ÇÒÁ¼Ô´¾ÅҴ㹡ÒÃá¡éä¢
- ÊÒÁÒöÊÃéÒ§ Restore Point à¾×èÍàÃÕ¡¤×¹¡ÒõÑ駤èҢͧÃкº·Ñé§ËÁ´
- Í×è¹æDownload ´ÒÇâËÅ´¤ÅÔ¡

 — ÇÔ¸ÕàÃè§ ´ÒǹìâËÅ´ä¿Åì¨Ò¡ ONE2UP —
 à¢éÒä»´ÙÇÔ¸Õ·Ó
 ¤ÅÔ¡


Network by siamcafe.net | Memory server MemoryToday.com |Tuned by  | Special thanks Tdelphi  

copyright©2001 siamcafe.net allrights reserve