Siamcafe.net ´ÒǹìâËÅ´ News Program Update
Pages: 1
WinRAR 5.01 Final (32-Bit|64-Bit) Corporate by sKz, ẺŧáÅéÇãªé§Ò¹ä´éàÅ By: Fullmaxchill Date: չҤ 13, 2014, 06:40:39 PM
[sKZ- WinRAR 5.01 Final (32-Bit|64-Bit) Corporate by sKz, ẺŧáÅéÇãªé§Ò¹ä´éàÅ -ZKs]
WinRAR â»Ãá¡ÃÁºÕºÍÑ´ÂÍ´¹ÔÂÁ·Õè·Ø¡¤¹µéͧÁÕ

¼Áä´é¹ÓµÑÇ setup original ÁÒ repack áÅéÇÃÇÁ¡ÅѺà¢éÒ仾ÃéÍÁ¡Ñº key ¹Ð¤ÃѺ àÇÅÒŧàÊÃ稨Ðä´éãªé§Ò¹ä´éàŤÃѺ
áÅÐä´éà¾ÔèÁ tweak ¹Ô´Ë¹èÍÂæà¢éÒä»´éÇÂà¾×èÍÅ´»ÃÐÁÒ³¡ÒÃàÃÕ¡ resources ¢Í§à¤Ã×èͧ¹Ð¤ÃѺ

ä´é·Ñé§ 32bit áÅÐ 64bit ´éÇÂáÅéǹФÃѺµÒÁ¤ÓàÃÕ¡Ãéͧ

- Complete rewrite the reg entries to batch
- Removed WinRAR Start menu // ¸ÃÃÁ´ÒàÃÒàÃÕ¡ãªé§Ò¹¨Ò¡ file â´ÂµÃ§ÍÂÙèáÅéÇ
- Removed Compress and Email context menu // ¸ÃÃÁ´ÒàÃҨж¹Ñ´ÅÒ¡ ËÃ×Í ·Ó¡Òà upload ¼èÒ¹ mail client ËÃ×Í web mail µèÒ§æàͧÍÂÙèáÅéÇ
- à¾ÔèÁ support .001 .002. .00x filename

*¶éÒËÒ¡äÁèªÍºã¹¡Òà tweak ¹Õé ·èÒ¹ÊÒÁÒöá¡éä¢àͧä´é¨Ò¡ WinRAR>Options>Settings.. (CTRL+S) á·¹ä´é¤ÃѺ

*ã¹µÑÇ setup version b2 ·Õèä´é·Óä» áÅоºÇèÒ s--cript à»ç¹ virus ¼Á¨Ö§ä´é revert ¡ÅѺÁÒà»ç¹áººà¡èÒá·¹ ʧÊÑ MS ¡Ñº AV µèÒ§æ¨ÐäÁèªÍºÇÔ¸Õ¡Òâͧ¼Á㹡Òà register á·¹
µéͧ¢ÍÍÀÑÂà»ç¹ÍÂèÒ§ÊÙ§¤ÃѺ

###############

WinRAR - What s new in the latest version


 Version 5.01

 1. RAR 5.0 archives can include an optional quick open information
     controlled with -qo[-|+] switch or "Quick open information" options
     group in archiving dialog. It allows to open the archive contents
     in WinRAR faster.

     This version provides better performance for archives
     containing both quick open information and service records,
     such as NTFS file security. Also default parameters of quick open
     information are optimized to achieve faster open time for such archives.

 2. Bugs fixed:

     a) "Find" command could fail when searching text string in .7z archives

     b) when opening RAR 5.0 archive with encrypted file names stored
       in another such archive, WinRAR could issue an erroneous message
       that password is incorrect. It happened only if passwords to inner
       and outer archives were different. It did not affect extraction,
       all files could be unpacked regardless of this message

     c) option "Use for all archives" in password dialog did not suppress
       additional password requests for RAR 5.0 archives with encrypted
       file names

     d) WinRAR address bar did not process correctly environment variable
       based paths, such as %temp%

     e) storing NTFS file security and alternate data streams did not work
       for file pathnames longer than 260 characters

     f) "Test" command could erroneously report damaged data in valid
       recovery record if only a part of files in RAR 5.0 archive
       was tested. It did not happen if entire archive contents was tested

     g) "Test" command erroneously reported errors when verifying
       RAR 4.x Unix symbolic links

     h) WinRAR "View" command did not work for files inside of BZIP2 archives

     i) if "High precision modification time" option in archiving dialog
       was turned off, WinRAR did not store the modification time at all
       instead of storing a lower precision time

     j) destination paths containing . or .. component did not work
       when extracting non-RAR archives in WinRAR command line mode

     k) WinRAR failed to unpack multivolume CAB archives.


ҧ֧
http://dl-6.one2up.com/onetwo/content/2014/3/13/38b1176c4139d3b1b66c0bf170e1a5d9.rar


Network by siamcafe.net | Memory server MemoryToday.com |Tuned by  | Special thanks Tdelphi  

copyright©2001 siamcafe.net allrights reserve