Siamcafe.net ´ÒǹìâËÅ´ News Program Update
Pages: 1
NADetector 1.5.5 â»Ãá¡ÃÁ·¡ÒêèÇÂãËé¤Ø³ÊÒÁÒöà¡çºÃǺÃÇÁ¢éÍÁÙÅÊ¶ÔµÔ By: maining53 Date: չҤ 17, 2014, 07:38:04 PM
NADetector 1.5.5 â»Ãá¡ÃÁ·¡ÒêèÇÂãËé¤Ø³ÊÒÁÒöà¡çºÃǺÃÇÁ¢éÍÁÙÅʶԵÔà¡ÕèÂǡѺà¤Ã×Í¢èÒ¢ͧ¤Ø³·Õè¼èÒ¹ÍÐá´»àµÍÃì

NADetector monitors and analyzes the network traffic and displays statistical information pertaining to each IP address pair and protocol, helping network administrators and users troubleshoot network problems. The main purpose of NADetector is to allow you to collect statistical information about your network traffic that passes through network adapters and display incoming, outgoing and summary traffic statistics.
NADetector 1.5.5
unicityNetwork by siamcafe.net | Memory server MemoryToday.com |Tuned by  | Special thanks Tdelphi  

copyright©2001 siamcafe.net allrights reserve