Siamcafe.net ºÍÃì´´ÒǹìâËÅ´ÃÇÁâ»Ãá¡ÃÁ,à¡ÁÊì,Í×è¹æ
Pages: 1
StatWin Pro 9.1 â»Ãá¡ÃÁ¶Ù¡Í͡ẺÁÒà¾×èÍÃǺÃÇÁ¨Ñ´à¡çºáÅÐÇÔà¤ÃÒÐËìʶԵԤÍÁ¾ÔÇàµÍÃì By: maining53 Date: Ҥ 21, 2014, 08:35:32 PM
StatWin Pro 9.1  â»Ãá¡ÃÁ¶Ù¡Í͡ẺÁÒà¾×èÍÃǺÃÇÁ¨Ñ´à¡çºáÅÐÇÔà¤ÃÒÐËìʶԵԢͧ¡Ò÷ӧҹ¢Í§¤ÍÁ¾ÔÇàµÍÃì

StatWin software is designed to collect, store and analyze the statistics of computer operation and user activity under Windows. StatWin software provides a comprehensive computer monitoring and user monitoring.
Features:
Computer start time monitoring, computer shutdown monitoring.
Processes monitoring, applications monitoring.
Modem monitoring
Internet monitoring by servers
Internet monitoring by sites
Printer monitoring
The user activity monitoring
The programs adding and removing monitoring
The access to the computer from the network
And more...
Download-StatWin Pro 9.1

Wakudoki Dance Contest‘¶Ö§ã¨¶Ö§ÍÒÃÁ³ì¾ÃéÍÁÅØé¹à»ç¹¼Ùé⪤´Õä»á´¹«ì¡Ñ¹µèÍ·Õè­Õè»Øè¹ ! #wakudoki
 


Network by siamcafe.net | Memory server MemoryToday.com |Tuned by  | Special thanks Tdelphi  

copyright©2001 siamcafe.net allrights reserve