Siamcafe.net ºÍÃì´´ÒǹìâËÅ´ÃÇÁâ»Ãá¡ÃÁ,à¡ÁÊì,Í×è¹æ
Pages: 1
Hddb (Hard Disk Database) 3.4.1 â»Ãá¡ÃÁ Hddb ãªé¨Ñ´¡ÒÃÎÒÃì´´ÔÊ¡ì ¾ÃéÍÁÃкº¤é¹ËÒ By: maining53 Date: Ҥ 23, 2014, 02:14:33 PM
Hddb (Hard Disk Database) 3.4.1  â»Ãá¡ÃÁ Hddb ãªé¨Ñ´¡ÒÃÎÒÃì´´ÔÊ¡ì ¾ÃéÍÁÃкº¤é¹ËÒä¿Åì áÅÐ áÊ´§ÃÒÂÅÐàÍÕ´¢Í§ä¿Åì·ÕèÁÒáµèÅÐÍѹÍÂèÒ§ªÑ´à¨¹ ¾ÃéÍÁÇѹ à´×͹ »Õ ·ÕèÊÃéÒ§ËÃ×Íá¡éä¢ »ÃѺáµè§¼Å¡Òäé¹ËÒä´é

Extremely fast file search tool inspired by the popular Everything Search Engine search utility.
HDDB is an acronym for Hardisk Database, it's core function is to store file information in the database for quick retrieval.
In accordance with the workflow of information processing, users interact with Hddb with three stages:
file information storage -> file searching -> using the search result.
Download-Hddb (Hard Disk Database) 3.4.1

¡ÅéÒÃÖà»ÅèÒ‘Wakudoki Dance Contest’¾ÃéÍÁªÔ§ÃÒ§ÇÑÅÊØ´¾ÔàÈÉ ä»-¡ÅѺ ­Õè»Øè¹ !! #wakudokiNetwork by siamcafe.net | Memory server MemoryToday.com |Tuned by  | Special thanks Tdelphi  

copyright©2001 siamcafe.net allrights reserve