Siamcafe.net ºÍÃì´´ÒǹìâËÅ´ÃÇÁâ»Ãá¡ÃÁ,à¡ÁÊì,Í×è¹æ
Pages: 1
CCleaner 4.19.4867 źä¿Åì¢ÂÐ â»Ãá¡ÃÁÊÒÁÑ­»ÃШÓà¤Ã×èͧ·Õè¤ÇÃÁÕ By: ea001 Date: Ҥ 28, 2014, 12:56:30 PM
CCleaner 4.19.4867 źä¿Åì¢ÂÐ â»Ãá¡ÃÁÊÒÁÑ­»ÃШÓà¤Ã×èͧ·Õè¤ÇÃÁÕCCleaner removes temporary and unused files, freeing up disk space and speeding up Windows. The program can automatically delete the cache of Internet Explorer, files History, cookies, log files, clean the basket, to destroy the temporary files of other applications, including eMule, Google Toolbar, Netscape, MS Office, Nero, Adobe Acrobat, WinRAR, etc. In addition, the program contains a registry cleaner that allows you to delete old and unused entries.


Download!!! : http://q.gs/7kDQL

ËÁÒÂà赯 : â»Ãá¡ÃÁ·Ø¡µÑǼÁ¨Ð¾ÂÒÂÒÁËÒ àÇÍÃìªÑè¹ãËéãËÁè·ÕèÊØ´à·èÒ·Õè¨ÐËÒä´é¹Ð¤ÃѺ ¢Íº¤Ø³·Õè´ÒǹìâËÅ´ áÅеԴµÒÁ¹Ð¤ÃѺ


Network by siamcafe.net | Memory server MemoryToday.com |Tuned by  | Special thanks Tdelphi  

copyright©2001 siamcafe.net allrights reserve