Siamcafe.net ºÍÃì´´ÒǹìâËÅ´ÃÇÁâ»Ãá¡ÃÁ,à¡ÁÊì,Í×è¹æ
Pages: 1
Alternate Pic View 1.700 â»Ãá¡ÃÁ´ÙÃØ» ,áµè§ÃÙ» µÑÇàÅé¡ æ By: maining53 Date: Ҥ 31, 2014, 10:31:48 AM
Alternate Pic View 1.700  â»Ãá¡ÃÁ´ÙÃØ» ,áµè§ÃÙ» µÑÇàÅé¡ æ ·ÕèÁÕ¤ÇÒÁÊÒÁÒö·ÕèäÁèàÅç¡àÅ à¾ÃÒÐÁѹÁÕà¤Ã×èͧÁ×Í·Õèãªé㹡ÒûÃѺáµè§ÃÙ»ÀÒ¾ä´éËÅÒÂÍÂèÒ§ÁÒ¡

A simple open source picture viewer and manipulator that can do Slideshow, Thumbnails, Drawing operations, Several picture formats, Tile pictures, Combine pictures, Size pictues/extend and more.
Features:
Slideshow
Thumbnails
Drawing operations
Serveral picture formats
Tile pictures
Combine pictures
Size pictures/extend
Batch conversation/Sizing
Icon extraction from DLL
and EXE-files
Save selection to file
File properties
EXIF/IPTC information is not lost while saving a picture
Red eye reduction
Scale colors
Rotate colors
Drawing arrows
Available in polish and slovak language
Size display correction for saving JPEGs compressed
Rectangle selection enhanced
Multipage TIFFs
Now also in danish and italian language
Compare pictures
Create/edit animated GIFs
Search for pictures
Now also available with chinese language
Print all pages or a range of multipage GIFs/TIFs
Download-Alternate Pic View 1.700

á¡ê§¨ÍÁ«¹ à¼Â àº×éͧËÅѧ ¤ÇÒÁà»êÐ ¢Í§ #ThaiAirasia#µÃ§àÇÅÒà»êÐ

Network by siamcafe.net | Memory server MemoryToday.com |Tuned by  | Special thanks Tdelphi  

copyright©2001 siamcafe.net allrights reserve