Siamcafe.net ºÍÃì´´ÒǹìâËÅ´ÃÇÁâ»Ãá¡ÃÁ,à¡ÁÊì,Í×è¹æ
Pages: 1
Zemana AntiLogger 1.7.2.390 / 1.9.3.525 â»Ãá¡ÃÁÁÕÊÒÁÒö㹡ÒûԴ¡Ñ鹢ͧáΡà¡ÍÃì By: maining53 Date: Ȩԡ¹ 02, 2014, 04:39:24 PM
Zemana AntiLogger 1.7.2.390 / 1.9.3.525  â»Ãá¡ÃÁ·ÕèÁÕ¤ÇÒÁÊÒÁÒö㹡ÒûԴ¡Ñ鹤ÇÒÁ¾ÂÒÂÒÁµèÒ§æ¢Í§áΡà¡ÍÃì㹡ÒÃà¢éÒ¶Ö§à¤Ã×èͧ¤ÍÁ¾ÔÇàµÍÃì¢Í§¤Ø³

AntiLogger is a lightweight app that keeps track of who is doing what on your computer. Instead of identifying malware based on its signature fingerprint, like all malware products with scan functionality, the AntiLogger catches malware at the moment it attacks your computer. It will then prompt you if an illegal program is trying to record your keystrokes, capture your screen, gain access to your clipboard, microphone and webcam, or inject itself into your computer’s sensitive areas.
The AntiLogger features our unique SSL Intrusion Protection technology that guards you against advanced forms of Financial Malware. The AntiLogger is one of the very few products on the market today able to detect these dangerous and complex threats.
Zemana AntiLogger is not designed to replace your installed antivirus software -- it's made to detect serious threats that are outside of their scope. It adds an extra layer of essential protection to whatever anti-malware or anti-virus software you're currently using.
Stop malicious programs from stealing your usernames and passwords
Monitors your PC in real time, all the time. No scans needed.
100% signature independent: does not rely on a database of known threats
Powerful, yet light. Does not slow down your PC
Download-Zemana AntiLogger 1.9.3.525
Download-Zemana AntiLogger 1.7.2.390

ÇÔ¸Õ´ÒǹìâËÅ´ä¿Åì¨Ò¡ dogefile


à»Ô´ àº×éͧËÅѧ ¤ÇÒÁà»êÐ ¢Í§ #ThaiAirasia â´Â ¹éͧ³ÑªªÒ #ºÔ¹¤ØéÁ¤Ø³ÀÒ¾¤Ãº


Network by siamcafe.net | Memory server MemoryToday.com |Tuned by  | Special thanks Tdelphi  

copyright©2001 siamcafe.net allrights reserve