Siamcafe.net ºÍÃì´´ÒǹìâËÅ´ÃÇÁâ»Ãá¡ÃÁ,à¡ÁÊì,Í×è¹æ
Pages: 1
ChromeCookiesView 1.10 â»Ãá¡ÃÁź¤Ø¡¡Õé By: maining53 Date: Ȩԡ¹ 04, 2014, 08:32:37 AM
ChromeCookiesView 1.10  â»Ãá¡ÃÁź¤Ø¡¡Õé

ChromeCookiesView is an alternative to the standard internal cookies viewer of Chrome browser. it displays the list of all cookies stored by Google Chrome Web browser, and allows you to easily delete unwanted cookies. It also allows you export the cookies into text/csv/html/xml file.
For every cookie, the following information is displayed: Host Name, Path, Name, Value, Secure (Yes/No), HTTP Only Cookie (Yes/No), Last Accessed Time, Creation Time, Expiration Time.
Using ChromeCookiesView:
ChromeCookiesView doesn't require any installation process or additional DLL files. In order to start using it, simply run the executable file - ChromeCookiesView.exe
The main window of ChromeCookiesView displays the list of all cookies stored in your Google Chrome Web browser. You can select one or more chookie entries, and then use the 'Delete Selected Cookies' (Ctrl+Del) to delete them.
If you want to view the cookies stored in another cookies file, go to 'Advanced Options' window (F9) and choose the desired cookies file.
Download-ChromeCookiesView 1.10

á¡ê§¨ÍÁ«¹ à¼Â àº×éͧËÅѧ ¤ÇÒÁà»êÐ ¢Í§ #ThaiAirasia #µÃ§àÇÅÒà»êÐ

ÇÔ¸Õ´ÒǹìâËÅ´ä¿Åì¨Ò¡ dogefile
Network by siamcafe.net | Memory server MemoryToday.com |Tuned by  | Special thanks Tdelphi  

copyright©2001 siamcafe.net allrights reserve