Siamcafe.net ºÍÃì´´ÒǹìâËÅ´ÃÇÁâ»Ãá¡ÃÁ,à¡ÁÊì,Í×è¹æ
Pages: 1
Vole CHM Reviewer 3.18.41026 â»Ãá¡ÃÁÊè§àÍ¡ÊÒÃÊӹѡ§Ò¹áÅкѹ·Ö¡¢éͤÇÒÁ By: maining53 Date: Ȩԡ¹ 04, 2014, 02:22:27 PM
Vole CHM Reviewer 3.18.41026  â»Ãá¡ÃÁÊè§àÍ¡ÊÒÃÊӹѡ§Ò¹áÅкѹ·Ö¡¢éͤÇÒÁẺÁÑŵÔÁÕà´ÕÂ

Vole CHM Reviewer is a subset of Vole Media CHM, dedicated to add notes to Office CHM docs without any modifications to it.
When you are reading or learning an Office CHM doc, you may want to write some notes for you or some comments for your staff. Printing out is not a good idea, because that is uneconomical.
Vole CHM Reviewer imports Office CHM doc to make Vole Media CHM Media lib(.vmc), analyses the Office CHM doc and adds user notes to VMC.
Vole CHM Review shows the original CHM content and use notes in parallel window and display text notes and multimedia notes synchronously. Vole CHM Review never changes the Office CHM doc in VMC, and you can export the original Office CHM doc at any time.
Download-Vole CHM Reviewer 3.18.41026
Download-Vole CHM Reviewer 3.18.41026(portable)

iPhone5c ¶Ù¡ÁÒ¡¡¡¡ 2990 ä´éâ»Ã´Õ´éÇÂ

ÇÔ¸Õ´ÒǹìâËÅ´ä¿Åì¨Ò¡ dogefileNetwork by siamcafe.net | Memory server MemoryToday.com |Tuned by  | Special thanks Tdelphi  

copyright©2001 siamcafe.net allrights reserve