Siamcafe.net ºÍÃì´´ÒǹìâËÅ´ÃÇÁâ»Ãá¡ÃÁ,à¡ÁÊì,Í×è¹æ
Pages: 1
RAM Saver Professional 14.0 à¾ÔèÁ»ÃÐÊ·¸ÔÀÒ¾¡ÒûÃÐÁÇżÅãËé¡ÑºáÃÁ By: ea001 Date: Ȩԡ¹ 09, 2014, 12:59:20 AM
RAM Saver Professional 14.0 â»Ãá¡ÃÁªèǨѴ¡ÒÃ˹èǤÇÒÁ¨Ó à¾ÔèÁ»ÃÐÊ·¸ÔÀÒ¾¡ÒûÃÐÁÇżÅãËé¡ÑºáÃÁ¢Í§¤Ø³RAM Saver Pro is an easy-to-use RAM booster, RAM optimizer tool that will keep your computer running faster. RAM optimizer increases the operation system performance by making more memory available for your applications.

RAM Saver Pro will:

defragment system memory for faster access time;
increasing the efficiency of your CPU and Motherboard caches;
recover memory leaks from poorly behaved applications;
temporarily flush unused libraries out to disk and so on.


Download!!! : http://q.gs/7i5AU

ËÁÒÂà赯 : â»Ãá¡ÃÁ·Ø¡µÑǼÁ¨Ð¾ÂÒÂÒÁËÒ àÇÍÃìªÑè¹ãËéãËÁè·ÕèÊØ´à·èÒ·Õè¨ÐËÒä´é¹Ð¤ÃѺ ¢Íº¤Ø³·Õè´ÒǹìâËÅ´ áÅеԴµÒÁ¹Ð¤ÃѺ

Network by siamcafe.net | Memory server MemoryToday.com |Tuned by  | Special thanks Tdelphi  

copyright©2001 siamcafe.net allrights reserve