Siamcafe.net ºÍÃì´´ÒǹìâËÅ´ÃÇÁâ»Ãá¡ÃÁ,à¡ÁÊì,Í×è¹æ
Pages: 1
Sandboxie 4.14 à»Ô´â»Ãá¡ÃÁ¾ÃéÍÁ¡Ñ¹ä´é 2 ¨Í By: ea001 Date: Ȩԡ¹ 13, 2014, 07:13:19 PM
Sandboxie 4.14 à»Ô´â»Ãá¡ÃÁ¾ÃéÍÁ¡Ñ¹ä´é 2 ¨ÍUtility to monitor the performance of various programs. After installing the utility of interaction of various programs from the system will come through it. This gives the ability to remove traces of the previous session applications. Thus Sandboxie advocates a kind of filter, which retained all the changes to the system the various programs. Through this approach may remove installed spyware and promotional tools that penetrate to the computer, for example, through a browser. Likewise utility oversees the mailing program by sending in their "trap" attached to the letter viruses and Trojans.

Download!!! : http://q.gs/7msog

ËÁÒÂà赯 : â»Ãá¡ÃÁ·Ø¡µÑǼÁ¨Ð¾ÂÒÂÒÁËÒ àÇÍÃìªÑè¹ãËéãËÁè·ÕèÊØ´à·èÒ·Õè¨ÐËÒä´é¹Ð¤ÃѺ ¢Íº¤Ø³·Õè´ÒǹìâËÅ´ áÅеԴµÒÁ¹Ð¤ÃѺ

Network by siamcafe.net | Memory server MemoryToday.com |Tuned by  | Special thanks Tdelphi  

copyright©2001 siamcafe.net allrights reserve