Siamcafe.net ºÍÃì´´ÒǹìâËÅ´ÃÇÁâ»Ãá¡ÃÁ,à¡ÁÊì,Í×è¹æ
Pages: 1
AnyDVD & AnyDVD HD 7.5.3.0 Final »Å´ÅçÍ¡á¼è¹·Õè»éͧ¡Ñ¹¡ÒäѴÅÍ¡á¼è¹ DVD ÅÔ¢ÊÔ·¸Ôì By: ea001 Date: ѹҤ 06, 2014, 02:33:36 PM
AnyDVD & AnyDVD HD 7.5.3.0 Final »Å´ÅçÍ¡á¼è¹·Õè»éͧ¡Ñ¹¡ÒäѴÅÍ¡á¼è¹ DVD ÅÔ¢ÊÔ·¸ÔìFeatures of AnyDVD:
- Works automatically in the background
- Removes encryption (CSS) and region code (RPC) from DVDs
- Removes analogue copy protection (Macrovision)
- Removes features such as forced subtitles and warnings
- Decrypts without the need to save the data onto your hard-disk
- Decrypts 'on the fly'
- Prevents automatic launching of 'PC-friendly' software on video DVDs
- Allows adjustment of your monitor refresh rate for both NTSC and PAL monitors
- Allows execution of external programs on disc insertion and removal
- Allows speed control of your DVD drives
- Compatible with all DVD media
- Works with all DVD-drives, regardless of region code
- Works with all DVD copying, such as CloneDVD, and all DVD player software
- Works transparently for the operating system: DVDs can be shared over the network and copied with the command prompt or with Windows Explorer, etc.
- Proven to be stable and fast and does not require an ASPI driver
- Features AnyCDDA: play, copy and rip protected audio CDs

Download!!! : http://www.any.gs/At9KR

ËÁÒÂà赯 : â»Ãá¡ÃÁ·Ø¡µÑǼÁ¨Ð¾ÂÒÂÒÁËÒ àÇÍÃìªÑè¹ãËéãËÁè·ÕèÊØ´à·èÒ·Õè¨ÐËÒä´é¹Ð¤ÃѺ ¢Íº¤Ø³·Õè´ÒǹìâËÅ´ áÅеԴµÒÁ¹Ð¤ÃѺ


Network by siamcafe.net | Memory server MemoryToday.com |Tuned by  | Special thanks Tdelphi  

copyright©2001 siamcafe.net allrights reserve