Siamcafe.net ´ÒǹìâËÅ´ News Program Update
Pages: 1
HTTPS Everywhere 4.0.2 â»Ãá¡ÃÁàÊÃÔÁ·ÕèºÑ§¤ÑºãËéàÇçºàºÃÒà«ÍÃìàÃÕ¡àÇçºä«µì By: maining53 Date: ѹҤ 13, 2014, 09:36:15 PM
HTTPS Everywhere 4.0.2  â»Ãá¡ÃÁàÊÃÔÁ·ÕèºÑ§¤ÑºãËéàÇçºàºÃÒà«ÍÃìàÃÕ¡àÇçºä«µì´éÇ HTTPS «Öè§à»ç¹¡ÒÃà¢éÒÃËÑÊ¢éÍÁÙÅ¡è͹¶Ù¡Êè§ÍÍ¡¨Ò¡à¤Ã×èͧ

HTTPS Everywhere is a Firefox, Chrome, and Opera extension that encrypts your communications with many major websites, making

your browsing more secure.
It automatically switches thousands of sites from insecure "http" to secure "https". It will protect you against many forms of

surveillance and account hijacking, and some forms of censorship.
HTTPS Everywhere is produced as a collaboration between The Tor Project and the Electronic Frontier Foundation. Many sites on

the web offer some limited support for encryption over HTTPS, but make it difficult to use. For instance, they may default to

unencrypted HTTP, or fill encrypted pages with links that go back to the unencrypted site. The HTTPS Everywhere extension fixes

these problems by using a clever technology to rewrite requests to these sites to HTTPS.
Download-HTTPS Everywhere 4.0.2

bhipthailand

ÇÔ¸Õ´ÒǹìâËÅ´ä¿Åì¨Ò¡  dogefile

Network by siamcafe.net | Memory server MemoryToday.com |Tuned by  | Special thanks Tdelphi  

copyright©2001 siamcafe.net allrights reserve