Siamcafe.net ´ÒǹìâËÅ´ News Program Update
Pages: 1
StressMyPC 2.71 â»Ãá¡ÃÁ StressMyPC ·´Êͺ¤ÍÁ¾ÔÇàµÍÃì By: maining53 Date: ѹҤ 13, 2014, 09:45:01 PM
StressMyPC 2.71  â»Ãá¡ÃÁ StressMyPC ·´Êͺ¤ÍÁ¾ÔÇàµÍÃì ·´Êͺ¤ÇÒÁÊÒÁÒö ãËé¶Ö§¢Õ´ÊØ´ ·Ñé§ CPU GPU Harddisk ÃÙé¶Ö§¤ÇÒÁÊÒÁÒöÊÙ§ÊØ´ ·Õè¤ÍÁ¤Ø³ÃѺä´é

"Stress My PC" is stress testing software, to do a pc testing e.g. computer stress test.
Let's see! How long can your laptop battery hold a charge?
Or let your PC sweat like a ....  ;)
Warning!
Unstable and overclocked systems can be crashed.
# StressMyPC : Start / Stop the stress-test
# Paint-Stress : Simple stress for the graphics (GPU)
# Aggressiv CPU-Stress : Aggressiv stress for the CPU(s)
# HD-Stress : Stress for the hard drive
"StressMyPC" does not have to be installed and can be executed easily from the desktop. It's one small, portable utility for

Windows PC-s and is also a small usb-stick friend  Smiley
Download-StressMyPC 2.71

bhipthailand

ÇÔ¸Õ´ÒǹìâËÅ´ä¿Åì¨Ò¡  dogefile

Network by siamcafe.net | Memory server MemoryToday.com |Tuned by  | Special thanks Tdelphi  

copyright©2001 siamcafe.net allrights reserve