Siamcafe.net ´ÒǹìâËÅ´ News Program Update
Pages: 1
Free Any Burn 2.6 â»Ãá¡ÃÁà¢Õ¹á¼è¹¿ÃÕ «Öè§Áըشà´è¹·Õè¤ÇÒÁÃÇ´àÃçÇ㹡ÒÃà¢Õ¹á¼è¹ By: maining53 Date: ѹҤ 18, 2014, 09:17:32 PM
Free Any Burn 2.6  â»Ãá¡ÃÁà¢Õ¹á¼è¹¿ÃÕ «Öè§Áըشà´è¹·Õè¤ÇÒÁÃÇ´àÃçÇ㹡ÒÃà¢Õ¹á¼è¹ ¤ÇÒÁàºÒ¢Í§â»Ãá¡ÃÁãËé¤Ø³ä´éà¢Õ¹á¼è¹ ä÷ìá¼è¹·Ñé§ CD/ DVD ËÃ×Í Blu-ray

Free Any Burn is a light weight but professional CD / DVD / Blu-ray burning software that every one must have. It provides a

free and complete solution for burning.
Features
Burn image file
Burn files and folders
Burn Audio CD from mp3/ape/flac...
Erase rewritable disc
Create image file from disc
Create image file from files and folders
Copy disc
Convert image file   
View drive and disc information
Download-Free Any Burn 2.6
Download-Free Any Burn 2.6(Portable)

ÇÔ¸Õ´ÒǹìâËÅ´ä¿Åì¨Ò¡  dogefile


Network by siamcafe.net | Memory server MemoryToday.com |Tuned by  | Special thanks Tdelphi  

copyright©2001 siamcafe.net allrights reserve