บทความอัพเดทในเว็บ ขออนุญาตอัพเดทช่องทาง https://fb.com/siamcafefan

ผู้เขียน หัวข้อ: ช่วยหน่อยครับ HON มันไม่ไปเส้นครับครับ ใครรู้ช่วยผมทีครับผม  (อ่าน 3393 ครั้ง)

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

ออฟไลน์ chinjiro

  • Vip Gold ศิษย์ก้นกุฏิ
  • ****
  • กระทู้: 33
  • Reputation: 0
นี่ สคริปของผมนะครับ ไม่รู้ว่าถูกป่าว

ipbonus ไม่ขึ้น  เลย ไม่รู้เกี่ยวกับสคริปป่าว     :075:

HON ก็ไม่ไปเส้นเกม      :075:     :075:
# Hon
iptables -t mangle -A PREROUTING -i $E -s $Lan -p all -d 174.36.178.0/24 -j $Games
iptables -t mangle -A PREROUTING -i $E -s $Lan -p tcp -d $Any -m multiport --source-port 11000:11500,4931,4930 -j $Games
iptables -t mangle -A PREROUTING -i $E -s $Lan -p udp -d $Any -m multiport --source-port 11200:11500,4931,4930 -j $Games# ----- 2 WANs By Mr.X
# ----- change to you local IP
Lan="192.168.0.0/16"
Games="MARK --set-mark 0x8000"
Net="MARK --set-mark 0x8001"
Any="0.0.0.0/0"
E="eth1"

# ----- start fwmark
# ----- finding pppX address & gateway
eth1_addr=`ifconfig | grep -A1 eth1 | tail -1 | cut -d : -f 2 | cut -f 1 -d " "`
ppp0_addr=`ifconfig | grep -A1 ppp0 | tail -1 | cut -d : -f 2 | cut -f 1 -d " "`
ppp1_addr=`ifconfig | grep -A1 ppp1 | tail -1 | cut -d : -f 2 | cut -f 1 -d " "`

ppp0_gw=`ip route | grep ppp0 | head -1 | cut -f 1 -d " "`
ppp1_gw=`ip route | grep ppp1 | head -1 | cut -f 1 -d " "`

ip route flush cache

ip route flush table 200 all > /dev/null
ip route flush table 201 all > /dev/null
ip route flush table 250 all > /dev/null

ip route replace table 200 default via $ppp0_gw dev ppp0 proto static src $ppp0_addr
ip route replace table 200 prohibit default proto static metric 1

ip route replace table 201 default via $ppp1_gw dev ppp1 proto static src $ppp1_addr
ip route replace table 201 prohibit default proto static metric 1

ip route replace table 250 default scope global equalize nexthop via $ppp1_gw dev ppp1 weight 1

iptables -t nat -A POSTROUTING -o ppp0 -j SNAT --to-source $ppp0_addr
iptables -t nat -A POSTROUTING -o ppp1 -j SNAT --to-source $ppp1_addr

# iptables --flush
# iptables -t nat -F
iptables -t mangle -F > /dev/null
# iptables -t filter -F
# iptables -X

modprobe ip_nat_ftp
modprobe ip_tables
modprobe iptable_nat
modprobe ipt_conntrack
modprobe ip_conntrack
modprobe ip_conntrack_ftp
modprobe ip_conntrack_irc
modprobe ip_nat_irc
modprobe ip_nat_snmp_basic

iptables -t nat -D POSTROUTING -o ppp+ -j MASQUERADE > /dev/null
iptables -t nat -A POSTROUTING -o ppp+ -j MASQUERADE

iptables -A FORWARD -i $E -j ACCEPT
iptables -A INPUT -i $E -j ACCEPT
iptables -A OUTPUT -o $E -j ACCEPT
iptables -t filter -A INPUT -i $E -j ACCEPT
iptables -t filter -A OUTPUT -o $E -j ACCEPT

echo "1" > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward
echo "1" > /proc/sys/net/ipv4/conf/default/rp_filter
echo "1" > /proc/sys/kernel/core_uses_pid
echo "1" > /proc/sys/net/ipv4/ip_dynaddr
echo "1" > /proc/sys/net/ipv4/conf/$E/proxy_arp

# SYN flood block (Disable)

iptables -N syn_flood
iptables -A syn_flood -p TCP --syn -m limit --limit 5/second --limit-burst 10 -j RETURN
iptables -A syn_flood -p ! TCP -j RETURN
iptables -A syn_flood -p TCP ! --syn -j RETURN
iptables -A syn_flood -j DROP

# ICMP block (New module, ping flood, icmp invalid)

iptables -N icmp_block
iptables -A icmp_block -p ICMP --icmp-type echo-reply -j ACCEPT
iptables -A icmp_block -p ICMP --icmp-type echo-request -s $Any -m limit --limit 2/s -j ACCEPT
iptables -A icmp_block -p ICMP --icmp-type destination-unreachable -j ACCEPT
iptables -A icmp_block -p ICMP --icmp-type source-quench -j ACCEPT
iptables -A icmp_block -p ICMP --icmp-type time-exceeded -j ACCEPT
iptables -A icmp_block -p ICMP --icmp-type parameter-problem -j ACCEPT
iptables -A icmp_block -p ICMP -j DROP

# ----- Squid
if [ -f /var/run/squid.pid ]; then
iptables -t nat -D PREROUTING -i $E -p tcp -s $Lan -d $Any -m multiport --destination-port 80,5977,9898 -j REDIRECT --to-port 3128 > /dev/null
iptables -t nat -A PREROUTING -i $E -p tcp -s $Lan -d $Any -m multiport --destination-port 80,5977,9898 -j REDIRECT --to-port 3128
iptables -t filter -A INPUT -i $E -p tcp -s $Lan -d $Any -m multiport --destination-port 80,5977,9898 -j ACCEPT
iptables -t filter -A OUTPUT -o $E -p tcp -s $Lan -d $Any -m multiport --destination-port 80,5977,9898 -j ACCEPT

fi

# ----- Frox
if [ -f /var/run/frox.pid ]; then
iptables -t nat -D PREROUTING -i $E -p tcp -s $Lan -d $Any -m multiport --destination-port 21,8021 -j REDIRECT --to-port 2121 > /dev/null
iptables -t nat -A PREROUTING -i $E -p tcp -s $Lan -d $Any -m multiport --destination-port 21,8021 -j REDIRECT --to-port 2121
iptables -t filter -A INPUT -i $E -p tcp -s $Lan -d $Any -m multiport --destination-port 21,8021 -j ACCEPT
iptables -t filter -A OUTPUT -o $E -p tcp -s $Lan -d $Any -m multiport --destination-port 21,8021 -j ACCEPT
fi

# ----- Msn Yahoo Icq Irc
# if [ -f /var/run/imspector.pid ]; then
# iptables -t nat -D PREROUTING -i $E -p tcp -m multiport --destination-port 1863,6667,5050,5190 -j REDIRECT --to-port 16667 > /dev/null
# iptables -t nat -A PREROUTING -i $E -p tcp -m multiport --destination-port 1863,6667,5050,5190 -j REDIRECT --to-port 16667
# fi

# Mark Output With all redirect port
# iptables -t mangle -A OUTPUT -o $E -p tcp -s $Lan -d $Any -m multiport --destination-port 21,80,5977,8021,9898 -j $Net

# P2P Block
# iptables -t filter -I FORWARD -i $E -s $Lan -d $Any -m ipp2p --kazaa --gnu --edk --dc --bit --apple --soul --winmx --ares -j DROP

# Fifa 2
iptables -t filter -D FORWARD -p all -s 61.91.68.0/24 -j ACCEPT > /dev/null
iptables -t filter -I FORWARD -p all -s 61.91.68.0/24 -j ACCEPT
iptables -t filter -D FORWARD -p all -d 61.91.68.0/24 -j ACCEPT > /dev/null
iptables -t filter -I FORWARD -p all -d 61.91.68.0/24 -j ACCEPT

# Ragnarok Tern
iptables -t mangle -A PREROUTING -i $E -s $Lan -p all -d 203.170.0.0/16 -j $Games
# Pangya, Rebirth, Pucca, Flyff
iptables -t mangle -A PREROUTING -i $E -s $Lan -p all -d 58.64.0.0/16 -j $Games
# Hipstreet
iptables -t mangle -A PREROUTING -i $E -s $Lan -p all -d 58.97.46.0/24 -j $Games
# ProjectOne, DOMO
# iptables -t mangle -A PREROUTING -i $E -s $Lan -p all -d 61.19.0.0/16 -j $Games
# Seal, HY, 3Kingdoms, 16-Pound
iptables -t mangle -A PREROUTING -i $E -s $Lan -p all -d 61.47.0.0/16 -j $Games
# SF,LN2, Asiasoft International
iptables -t mangle -A PREROUTING -i $E -s $Lan -p all -d 61.90.0.0/16 -j $Games
# PFW, Eco
iptables -t mangle -A PREROUTING -i $E -s $Lan -p all -d 61.91.0.0/16 -j $Games
# LunaOnline, pko, water, SDO, Secret, RYL
iptables -t mangle -A PREROUTING -i $E -s $Lan -p all -d 202.43.0.0/16 -j $Games
# TalesRunner
iptables -t mangle -A PREROUTING -i $E -s $Lan -p all -d 203.113.0.0/16 -j $Games
# RAN
iptables -t mangle -A PREROUTING -i $E -s $Lan -p all -d 202.142.0.0/16 -j $Games
# Asiasoft International, Ragnarok
iptables -t mangle -A PREROUTING -i $E -s $Lan -p all -d 203.144.0.0/16 -j $Games
# Nage
iptables -t mangle -A PREROUTING -i $E -s $Lan -p all -d 203.146.0.0/16 -j $Games
# Dot-A, Thaicyber$Games
iptables -t mangle -A PREROUTING -i $E -s $Lan -p all -d 210.86.0.0/16 -j $Games
# Service Standard Port
iptables -t mangle -A PREROUTING -i $E -s $Lan -p tcp -d $Any -m multiport --destination-port 20:25,110,80,443,554,1863,1935,3389,5050,5190,6667,8080,9099,9770 -j $Net
# Servive Special Port
iptables -t mangle -A PREROUTING -i $E -s $Lan -p tcp -d $Any -m multiport --destination-port 2009,5977,8021,9898 -j $Net
# Cre Dot-A
iptables -t mangle -A PREROUTING -i $E -s $Lan -p tcp -d $Any -m multiport --source-port 7000:7255 -j $Games
# Join Dot-A
iptables -t mangle -A PREROUTING -i $E -s $Lan -p tcp -d $Any -m multiport --destination-port 6000:6255,7000:7255 -j $Games
# Dns
iptables -t mangle -A PREROUTING -i $E -s $Lan -p tcp -d $Any --destination-port 53 -j $Net
iptables -t mangle -A PREROUTING -i $E -s $Lan -p udp -d $Any --destination-port 53 -j $Net
# IPBONUS
iptables -t mangle -A PREROUTING -i $E -s $Lan -p tcp -d secure1.asiasoft.co.th --destination-port 443 -j $Games
iptables -t mangle -A PREROUTING -i $E -s $Lan -p tcp -d secure2.asiasoft.co.th --destination-port 443 -j $Games
iptables -t mangle -A PREROUTING -i $E -s $Lan -p tcp -d 203.144.244.12 --destination-port 443 -j $Games
iptables -t mangle -A PREROUTING -i $E -s $Lan -p tcp -d 203.144.244.13 --destination-port 443 -j $Games
# P2P
iptables -t mangle -A PREROUTING -i $E -s $Lan -d $Any -m ipp2p --kazaa --gnu --edk --dc --bit --apple --soul --winmx --ares -j $Net
# Hon
iptables -t mangle -A PREROUTING -i $E -s $Lan -p all -d 174.36.178.0/24 -j $Games
iptables -t mangle -A PREROUTING -i $E -s $Lan -p tcp -d $Any -m multiport --source-port 11000:11500,4931,4930 -j $Games
iptables -t mangle -A PREROUTING -i $E -s $Lan -p udp -d $Any -m multiport --source-port 11200:11500,4931,4930 -j $Games

# If No Match Use Loadbalance
# iptables -t mangle -A PREROUTING -d ! $Lan -j ACCEPT

# -------------------------------------------------------------
# Squid
# -------------------------------------------------------------
   if [ -f /var/run/squid.pid ]; then
      iptables -t nat -D PREROUTING -p tcp -m multiport --destination-port 80,5977,9898 -j REDIRECT --to-port 3128
      iptables -t nat -I PREROUTING -p tcp -m multiport --destination-port 80,5977,9898 -j REDIRECT --to-port 3128
   fi
iptables -t filter -I FORWARD -p all -s 61.91.68.0/24 -j ACCEPT
iptables -t filter -I FORWARD -p all -d 61.91.68.0/24 -j ACCEPT

Signature cleanned by Admin